کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ آب‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زاره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
ن‍رم‌اف‍زار ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ب‍ودج‍ه‌
ب‍رق‌ خ‍ان‍گ‍ی‌
م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ح‍وزه‌ه‍ای‌ آب‍ری‍ز
واح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ و ع‍م‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ن‍وری‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌
م‍ردی‌، م‍ه‍دی‌
ام‍ی‍ن‍ی‌ ولاش‍ادی‌، س‍ه‍راب‌
آن‍درس‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌. دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌
[۲۷۳c
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تجدید ساختار قسمت برق ایران .وضیعت مالی و عملکرد شرکتهای موجود بخش برق
آندرسون ، آرتور ؛  تهران ۱۹۹۵
شماره راهنما: گ‌-۹۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[مطالعات موردی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ]
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفترمطالعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی فنی -اقتصادی روشهای مدیریت مصرف برق واحدهای تجاری وعمومی کشور
وزارت نیرو .امور برق .طرح و برنامه برق .دفتر مطالعات بار و انرژی مدیریت مص ؛  تهران سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۰۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی ارزیابی فنی - اقتصادی مدیریت مصرف در بخش خانگی
وزارت نیرو .امور برق .طرح وبرنامه برق .دفتر مطالعات بارو انرژی و مدیریت مصرف ؛  [تهران ] سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه ای از نتایج تحقیقات در زمینه بهداشت و ایمنی درنیروگاههاو ارزیابی اقتصادی آن
[۲۷۳c   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طرح پستهای فوق توزیع فیوزدار و کم کلید
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی - فنی منابع تولید پراکنده و تاملی بر میکروتوربینها به عنوان منابع مناسب
امینی ولاشادی ، سهراب ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای مدیریت مصرف برق در بخش خانگی
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای مدیریت مصرف برق در واحدهای تجاری و عمومی کشور
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۴/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی فنی - اقتصادی روشهای مدیریت مصرف برق واحدهای تجاری و عمومی کشور
شرکت توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۶/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
معرفی نرم افزار ارزیابی اقتصادی نیروگاهها(Economic Evaluation of Power Plants (EEPLANT
شماره راهنما: گ‌-۵۶/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی طرح نیروگاه آبی بختیاری به کمک نرم افزارWASP
تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۶۶/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
معرفی نرم افزار ارزیابی اقتصادی نیروگاهها(Economic Evaluation of power plants (EEPLANT
شرکت توانیر .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۹۳/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی نیروگاه آبی کوچک
مردی ، مهدی ؛  دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک ۱۳۷۱
شماره راهنما: پ‌-۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل هزینه - فایده طرح توسعه نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان
نوری ، جهانبخش ؛  دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد ۱۳۷۴
شماره راهنما: پ‌-۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز ارس
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز جازموریان
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز زهره
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز مرزی غرب
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز کرخه
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3