کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ج‍وش‍ک‍اری‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ل‍ول‍ه‌ ات‍ص‍الات‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ان‍ب‍ارداری‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍ورب‍وژن‍رات‍وره‍ا
ب‍ت‍ن‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌- ای‍ران‌- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍خ‍ت‌ اف‍زار
ب‍رج‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌
ب‍ت‍ون‌ -م‍ش‍خ‍ص‍ات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا-اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌-اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رق‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - وس‍ای‍ل‌ وت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وم‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اب‍ی‍ان‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ب‍ل‌، ج‍و
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌.دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وم‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
وی‍ل‍س‍ون‌،لارن‍س‌-ا
ت‍ی‍ب‍ر،ت‍ام‌
ال‍ی‍س‌، دب‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اس‌ ج‍ی‌ اس‌ ای‍ران‌
ظه‍وری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ت‍رس‍ون‌،ج‍ی‍م‍زج‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ش‍ده‌ ای‍ران‌ گ‍از( واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌)
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍ادس‍ازن‍دگ‍ی‌
م‍ت‍رج‍م‌
ت‍رم‍ه‌
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌،س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
ش‍ی‍ری‍ن‌ ت‍ع‍اون‍ی‌: ن‍اص‍ر آص‍ف‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
رس‍ا
اس‌ ج‍ی‌ اس‌ ای‍ران‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ون‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ گ‍از (م‍ل‍ی‌ ش‍ده‌)
س‍ازم‍ان‌ ت‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
انبارداری ۱ و ۲(کمک انبارداری )بر طبق کد استاندارد آموزش فنی و حرفه ای
خلیلی ابیانه ، فاطمه ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌خ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
SO 9000Iاستانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت
تهران مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی و عمومی و اجرائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان ترنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد جوشکاری خطوط لوله و تاسیسات وابسته به آن
شرکت ملی شده ایران گاز( وابسته به سازمان صنایع ملی ایران ) ؛  تهران شرکت ایران گاز (ملی شده )   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بتن مطابق با استانداردهای آلمان
تهران مترجم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۲۹‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای استفاده از پورت سری RS-232
کامپبل ، جو ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد شبکه های توزیع نیروی برق
ایران .وزارت نیرو .کمیته استانداردها ؛  تهران وزارت نیرو، مرکز آموزش تخصصی برق   ، ۱۳۶۱-۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی وی سی
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۴۱۵‬,‭‌ف‍لا۵۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایزو ۹۰۰۰استانداردهای جهانی کیفیت بانگرشی کاربردی بر مستندسازی و اجرا
پترسون ،جیمزجی ؛  تهران رسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تضمین کیفیت کاربرداستانداردهای ایزو۹۰۰۰
اس جی اس ایران ؛  تهران اس جی اس ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیاده سازی استاندارد ایزو ۹۰۰۰ در کتابخانه هاومراکز اطلاع رسانی
الیس ، دبی ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی وخدمات علمی جهادسازندگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۸۵‬,‭‌ف‍لا۷‌پ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی واجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی
سازمان برنامه وبودجه .دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۵،۱۳۷۱ -
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه بتن ایران (آبا)
سازمان برنامه بودجه .دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ،مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی کیفیت مفاهیم بنیادین در ایزو۹۰۰۰: ویژه کارگران ، سرپرستان و پرسنل
ظهوریان ، حسین ؛  تهران رسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭ظ۹ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایزو ۱۴۰۰۰: راهنمایی برای استانداردهای مدیریت زیست محیطی
تیبر،تام ؛  تهران مؤسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌س۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هشت گام دراستقرار موفقیت آمیزایزو۹۰۰۰: نگرشی مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت
ویلسون ،لارنس -ا ؛  تهران موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭و۹‌ه۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای وسایل و تجهیزات کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران شیرین تعاونی : ناصر آصفی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برجهای استاندارد انتقال انرژی برای ایران ( ۱۳۲کیلوولتی دو مداره )
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توربوژنراتورهای دو قطبی :مشخصات فنی ضروری
وزارت نیرو .سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۶۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9