کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ت‍ی‍ل‌،دان‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ی‍ل‌،دان‍ی‍ل‌
اس‍ت‍ی‍ل‌، دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍وی‍ن‌
ن‍ش‍ر ج‍ان‍ان‌
ارغ‍وان‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
ک‍وش‍ش‌
رف‍ع‍ت‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ج‍ان‍ان‌
م‍ه‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر روای‍ت‌ - ب‍ه‍زاد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلوتگاه آرزوها
استیل ،دانیل ؛  تهران نشر روایت - بهزاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌خ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرصت طلایی
استیل ، دانیل ؛  تهران جانان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انگشتر
استیل ، دانیل ؛  [تهران ] رفعت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پالومینو
استیل ، دانیل ؛  تهران نوین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌پ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چرخ بازیگر
استیل ، دانیل ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌چ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خانه ترستون
استیل ، دانیل ؛  [تهران ] ارغوان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌خ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دایره کامل
استیل ، دانیل ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶د۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تپش عشق
استیل ، دانیل ؛  تهران نشر جانان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌ت۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عشق و جواهر
استیل ، دانیل ؛  تهران جانان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌ع۵۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
موسم اشتیاق
استیل ، دانیل ؛  [تهران ] کوشش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌م۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرواز
استیل ، دانیل ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک