کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ل‍زات‌ - ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌
ف‍ولاد - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
س‍ده‍ا
آل‍ی‍اژه‍ای‌ ف‍ولاد
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - طراح‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍دخ‍وردگ‍ی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر- واژه‌ ن‍ام‍ه‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌ - ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ - آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍رم‌ اف‍زار -ت‍ول‍ی‍د
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ی‌ .پ‍ی‌
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ون‍ت‍ان‍ا، م‍ارس‌ ج‍ی‌
آزی‍ده‍اک‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ح‍اج‍ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‌، م‍ح‍م‍د
گ‍م‍ک‍ه‌، گ‍ئ‍ورگ‍ی‍وی‍چ‌
ول‍ه‍ارد، پ‍ی‍ت‍ر
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ل‍ع‍ذار ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ی‍رق‍ادری‌، س‍ی‍درس‍ول‌
ک‍ی‌ ن‍ی‍ا، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
غ‍ی‍اث‍ی‌، م‍ه‍ران‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
آم‍وزه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و اجتماع
غیاثی ، مهران ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌غ۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
ولهارد، پیتر ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی اساس زیست
سعیدی ، محمدرضا ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌س۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عیب یابی و چگونگی رفع آن در ماشینهای الکتریکی
گمکه ، گئورگیویچ ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۵۷‬,‭‌گ۸‌ع۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
ملکی ، مجید ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه
کی نیا، امیرمسعود ؛  اصفهان جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳۲۴‬,‭‌ک۹آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه سازه های فولادی AISC
میرقادری ، سیدرسول ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طراحی مهندسی
اصفهان جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭ر۹‌م۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ح۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کیفیت و بهره وری
طباطبائی ، امیرمحمد ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭ط۲و۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی متدولوژی RUP برای تولید و توسعه سیستم های نرم افزاری
اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند انجماد در ریخته گری مداوم فولاد
آزیدهاک ، مرتضی ؛  اصفهان روابط عمومی ذوب آهن اصفهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فولادهای پرآلیاژ
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ؟
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۰۵‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خوردگی
فونتانا، مارس جی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸۷۴‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سدهای خاکی وپاره سنگی
وفائیان ، محمود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭و۷‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی - مطالعه بلورها و کاربرد اشعه ایکس در بلورشناسی
آشوری ، حسین ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵‬,‭آ۵‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از اصطلاحات مهندسی شیمی
حاجعلی گل ، محمد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدنها
گلعذار ، محمدعلی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اندازه گیری در مهندسی
هولمن ، جی .پی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۵‬,‭‌ه۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9