کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اف‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
آم‍وزش‌Oracle Developer 2000
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ان‍ت‍ق‍ال‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آم‍وزش‌Oracle Designer 2000
 
پدیدآور:
رج‍ای‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،- ۱۳۱۴
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴-
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ اف‍روز
ن‍ش‍ر اف‍روز
ن‍ش‍ر اف‍روز: دان‍ش‌ و ف‍ن‌
اف‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمایشگاه فن فشار قوی
تهران افروز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتوریک فازه وسه فازه
مطلبی ، علی ؛  تهران افروز   ، ۱۳۷۴-۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌م۶‌ت۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Oracle Developer 2000
مجموعه برنامه های آموزشی افروز   ،
شماره راهنما: 97-I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Oracle Designer 2000
مجموعه برنامه های آموزشی افروز   ،
شماره راهنما: 96-I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور یک فازه و سه فازه :تئوری و ساختمان
مطلبی ، علی ،- ۱۳۱۴ ؛  تهران نشر افروز: دانش و فن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌م۶‌ت۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور یک فازه و سه فازه :تئوری و ساختمان
مطلبی ، علی ، ۱۳۱۴- ؛  [تهران ] نشر افروز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌م۶‌ت۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با خط گرم (Hot Line)
رجایی زاده ، محمدرضا ؛  تهران افروز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭ر۳آ۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک