کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍ادخ‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍ادخ‍رد
اق‍ت‍ص‍ادک‍لان‌
 
پدیدآور:
ه‍ن‍درس‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز م‌
م‍ن‍ت‍ظرظه‍ور، م‍ح‍م‍ود
طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
زن‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ع‍ب‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
پ‍ش‍ب‍رد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
رس‍ا
م‍ؤس‍س‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد
س‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی ازاقتصاد خرد پیشرفته (:تعادل آمار و تعادل عمومی درنظریه اقتصاد)
طبیبیان ، محمد ؛  تهران پشبرد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ط۲۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی دراقتصاد خرد بازارها، تعادل عمومی ، رفاه اقتصادی :بازارهای تعادل عمومی ، رفاه اقتصادی
عبادی ، جعفر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصادخرد :نقزب ریاضی
هندرسن ، جیمز م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۱‬,‭-‍ه۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادخرد - کلان
منتظرظهور، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادخردنظریه عمومی قیمت تولید
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  تهران آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭ز۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل علم اقتصاد : اقتصاد خرد مقدماتی
تهران مؤسسه پیشبرد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد:اقتصادخرد - اقتصادکلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌م۳‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک