کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار اس‍ت‍ات‍ا
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ادک‍ی‍ن‍ز، ل‍ی‌ س‍ی‌
درخ‍ش‍ان‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
م‍ح‍م‍دی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍ات‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
اش‍رف‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍رادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،[ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌]
س‍وری‌ ، ع‍ل‍ی‌
لان‍گ‍ه‌ ، اس‍ک‍ار
ک‍ش‍اورز، غ‍لام‍رض‍ا
ع‍رب‌ م‍ازار،ع‍ب‍اس‌
وال‍ی‍س‍س‌،ک‍ن‍ت‌ اف‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌. ؛ ق‍زوی‍ن‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍زوی‍ن‌bت‍ل‍ف‍ن‌ ن‍اش‍ر : ۰۲۸-۳۳۶۷۵۷۸۷،آدرس‌ ن‍اش‍ر :ق‍زوی‍ن‌ - خ‍ی‍اب‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ل‍وار ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ ب‍ل‍وار پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
س‍م‍ت‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ک‍وی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ور ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍ع‍اون‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی
توکلی ، اکبر ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی عمومی
عرب مازار،عباس ؛  کویر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اقتصادسنجی
لانگه ، اسکار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی کاربردی
توکلی ، اکبر ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌س۱۵‌ت۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی کاربردی
والیسس ،کنت اف ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭و۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سنجی همراه با کاربرد Eviews8 وStata12
سوری ، علی ؛  تهران فرهنگ شناسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌م۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی سری های زمانی Eviews با(تئوری و کاربرد)
محمدی ، حسین ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سنجی پانل دیتا
اشرف زاده ، حمیدرضا ؛  تهران موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد EViews 8در اقتصادسنجی نسخه ۸
مرادی ، علیرضا،[ تهیه کننده ] ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌م۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست
کشاورز، غلامرضا ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ک۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاربرد EViews 8در اقتصادسنجی نسخه ۸
تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: 1108 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بکارگیری Stata برای اصول اقتصادسنجی
ادکینز، لی سی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات . ؛ قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین bتلفن ناشر : ۰۲۸-۳۳۶۷۵۷۸۷،آدرس ناشر :قزوین - خیابان دانشگاه بلوار نخبگان بلوار پژوهشگران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ف‍لا۴‌ب۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی کاربردی سری های زمانی
بیات ، محبوبه ؛  تهران نور علم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی
درخشان ، مسعود ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭د۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک