کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -- ت‍ج‍زب‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ گ‍وی‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا :اس‍ت‍ف‍اده‌ از داس‍ت‍ان‌ ه‍ا ب‍رای‌ اش‍ت‍راک‌ دان‍ش‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ون‌ دی‌ پ‍ن‌، ک‍رن‍ل‍ی‍ز
م‍س‍ع‍ودی‌، ح‍ی‍درق‍ل‍ی‌
ت‍وف‍ی‍ق‌، ف‍ی‍روز
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رن‌ - اس‌
س‍ن‍ج‍و، ش‍ی‍زوئ‍و، ۱۹۲۳-
ع‍ب‍اس‌ زاده‌، پ‍ی‍ام‌
اس‍ک‍ون‍ژاد ، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
اس‍ک‍ون‍ژاد، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ال‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ رازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
آذرخ‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری
سیدحسینی ، سیدمحمد ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷۴‬,‭‌س۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
اسکونژاد ، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اقتصادی برای مدیران :یک نگرش متعارف نسبت به تصمیمهای تجاری
سنجو، شیزوئو، ۱۹۲۳- ؛  [تهران ] سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۹‌م۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مروری بر مفاهیم اقتصادی
[تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۶۲/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
اسکونژاد، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش - بهمن ۸۹
تهران سالن همایش های بین المللی رازی   ، بهمن ۱۳۸۹
شماره راهنما: 540 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک (اقتصاد مهندسی )
توفیق ، فیروز ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
اسکونژاد، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل اقتصاد مهندسی
گاتفرید، بایرن - اس ؛  تهران صنایع ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌س۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ( تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)
مسعودی ، حیدرقلی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌م۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی به کمک اکسل
ون دی پن ، کرنلیز ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل های اقتصادی پیشرفته
عباس زاده ، پیام ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ع۲‌ت۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک