کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍دی‍د س‍اخ‍ت‍ار
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ . ن‍ظری‍ه‌ ه‍ا و س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ارزی‍اب‍ی‌ م‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ان‍ی‌ ، ت‍ی‍م‍ور
ی‍س‍ک‍ام‌، ادوارد
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۲-
س‍ی‍ف‌ال‍ل‍ه‍ی‌، ن‍اص‍ر
ب‍ران‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌-
ه‍م‍ت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍اص‍ر
رح‍ی‍م‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ک‍لای‍ن‌، گ‍ری‍دی‌
گ‍رج‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
دورن‍ب‍وش‌ ، رودی‍گ‍ر
ش‍اک‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
پ‍ارس‌ ن‍وی‍س‍ا
ب‍رادران‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ت‍رم‍ه‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
[ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
س‍روش‌
ک‍وه‍س‍ار
ح‍ام‍ی‌
ن‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیاستهای اقتصادکلان واصلاحات ساختاری
رحیمی بروجردی ، علیرضا ؛  تهران مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭ر۳‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
دورنبوش ، رودیگر ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭د ۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان :اصول نظری و کاربرد آن
طبیبیان ، محمد ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭ط۲،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ها و سیاستهای اقتصاد کلان
برانسون ، ویلیام - ؛  تهران نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ب۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان :
گرجی ، ابراهیم ؛  شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ،
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌گ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان ( مقدمه ای بر سیاستهای پولی و مالی )
همتی ، عبدالناصر ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ه۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
طبیبیان ، محمد ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف ۲،ط۱۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
رحمانی ، تیمور ؛  تهران برادران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭ر۳‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها :سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۸۴ - ۷۰ برای دانشجویان درس اقتصاد خردو...
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها :سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۸۴ - ۷۰ برای دانشجویان درس اقتصاد خردو...
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدل سازی و ارزیابی مالی
یسکام ، ادوارد ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۴۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ها و سیاست های اقتصاد کلان
شاکری ، عباس ؛  تهران پارس نویسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ش۱۷۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها
نظری ، محسن ، ۱۳۴۲- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تدوین برنامه جامع اصلاحات
[تهران ] [شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۴۱۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
سیف اللهی ، ناصر ؛  تهران حامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها
نظری ، محسن ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فکاهی مقدمه ای بر اقتصاد
کلاین ، گریدی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۶-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ک۸‌ف۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک