کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ال‍ب‍رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
ت‍دارک‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍رم‍ان‌ ف‍رم‍ای‍ی‍ان‌، س‍ت‍اره‌-س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
زن‍اش‍وی‍ی‌
ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍ازی‍ه‍ا - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ای‍ران‌ -- ت‍وزی‍ع‌
ب‍رق‌-خ‍طوط-ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‍ه‍ا
خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ۱۹۷۰
ک‍ن‍ت‍رل‌ آم‍اری‌-روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ج‍واد
اس‍ک‍ن‍دری‌ ، ن‍اص‍ر
ب‍رن‌، اری‍ک‌
دی‍ک‍س‍ون‌، ان‌
ه‍ی‍ل‍ی‌، ال‍ک‍س‌
گ‍ری‌، ج‍ان‌، ۱۹۱۵-
اس‍ت‍ی‍ل‌، دان‍ی‍ل‌
ق‍ص‍اع‌،م‍ح‍م‍د
ف‍رم‍ان‌ ف‍رم‍ای‍ی‍ان‌، س‍ت‍اره‌
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا
ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌
آزاد، پ‍ی‍م‍ان‌
ول‍وی‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌، ۱۹۲۷-
ف‍ص‍ی‍ح‌،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ال‍ب‍رز
ال‍ب‍رز، ف‍ره‍ن‍گ‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر - دف‍ت‍ر ب‍ازار ب‍رق‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز
ال‍ب‍رز
ت‍وزی‍ع‌ ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دل کور
فصیح ،اسماعیل ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ف۶د۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جهش خاطرات روزبعد
قصاع ،محمد ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۷۴‬,‭‌ص۲‌ج۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری توسط بیسک
ولوی ، میرحسن ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭و۸‌گ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکاتبات سفارشات بین المللی
مهربان ، رضا ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۸‬,‭‌م۹‌م۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قدرت زن :موثرترین شگردهای قاطعیت
دیکسون ، ان ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۷۱‬,‭د۹،‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بازیها:روانشناسی روابط انسانی
برن ، اریک ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۱‬,‭‌ب۴‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بامداد خمار
حاج سید جوادی ، فتانه ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ح۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کوئین
هیلی ، الکس ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۴‬,‭‍ه۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی :چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
گری ، جان ، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌گ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دایره کامل
استیل ، دانیل ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶د۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دختر پارس
فرمان فرماییان ، ستاره ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ف۴‌ک۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کنترل آماری
مهربان ، رضا ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌م۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و سیستم تهیه مواد اولیه و قطعات یدکی
مهربان ، رضا ؛  تهران البرز، فرهنگ   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۹/۵‬,‭‌م۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ورقهای آینده
تافلر، آلوین ، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۱۷/۵‬,‭‌ت۲و۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بین المللی و نشریات معتبر علمی ( ۱۳۹۳- ۱۳۷۹)
البرز توزیع البرز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 990 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق کرج - ۷ و ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
کرج شرکت توزیع نیروی برق البرز   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: 1067 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی و بهبود فرآیندها
اسکندری ، ناصر ؛  تهران شرکت توزیع نیروی برق استان البرز   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان البرز تا سال ۱۴۰۱
اسماعیلی ، جواد ؛  تهران دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر - دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان البرز   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: گ‌-۶۶۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انسان ، ذهن است و دیگر هیچ !؟
آزاد، پیمان ؛  تهران البرز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹۲آ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک