کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ه‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، اب‍زار و وس‍ائ‍ل‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ب‍رق‌، ج‍ری‍ان‍ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ت‍زج‍رال‍د ، آرت‍وری‍وج‍ی‍ن‌
ش‍وت‌، ج‍ورج‌.ام‌
ب‍ول‍ر، ه‍ان‍س‌ رودی‌
گ‍ری‌، ال‍ک‍س‍ان‍در
اف‍ص‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ب‍ن‍دی‍ک‌، ج‍ی‍ن‌
ال‌ ه‍اواری‌، م‍ح‍م‍د
وات‍رز، ف‍ارل‌ ج‌
رم‍ش‍و، ری‍م‍ون‍د
ک‍ال‍ورت‌ ، ج‍ک‌ م‍اک‍س‍ول‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اش‍ت‍اد، روب‍رت‌ ب‍وی‍ل‌
م‍وری‍س‌، ن‍وی‍ل‌
ام‍ی‍د، ام‍ی‍ر
ش‍م‍س‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ت‍ک‍ن‍وب‍وک‌
خ‍راس‍ان‌
ه‍ن‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
دم‍اون‍د
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ق‍ائ‍م‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ض‍ی‍اء
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی و مهندسی
شمسی ، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی :الکترونیک قدرت
بولر، هانس رودی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت
ال هاواری ، محمد ؛  تهران دماوند   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک درصنعت
شوت ، جورج .ام ؛  تبریز ضیاء   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی :دیودها -تریستورها -مجموعه ها
مطلبی ، علی ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۸۵‬,‭‌م۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی
موریس ، نویل ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت power electronic
رمشو، ریموند ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قطعات ومدارات الکترونیک lectronic devices and circuit theory
اشتاد، روبرت بویل ؛  خراسان   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ق۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی برق و الکترونیک
شیراز شرکت صنایع الکترونیک ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک برای جوانان
بندیک ، جین ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۲۰‬,‭‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک کاربردی برای دانشجویان علوم و مهندسی
حسینی ، محمد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۲۰‬,‭‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک وسترمان
تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای جالب الکترونیکی
امید، امیر ؛  تهران حسین جعفری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و ساختمان عناصر الکترونیکی
افصحی ، محمدحسن ؛  هنر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب اول :مدار
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، -۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب دوم :الکترونیک
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق ؛ کتاب سوم :ماشینها و کنترل
فیتزجرالد ، آرتوریوجین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک
کالورت ، جک ماکسول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتریسیته و الکترونیک
گری ، الکساندر ؛  تهران مجتمع آموزش صنعتی کشور   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۱۸‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الفبای الکترونیک
واترز، فارل ج ؛  تهران تکنوبوک   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۲۱‬,‭و۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9