کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
ک‍ن‍ت‍رل‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، اب‍زار و وس‍ائ‍ل‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
طراح‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ب‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ول‍ت‍اژ خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رای‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ س‍ن‍گ‍رون‌
داس‍ت‍ان‌ گ‍وی‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا :اس‍ت‍ف‍اده‌ از داس‍ت‍ان‌ ه‍ا ب‍رای‌ اش‍ت‍راک‌ دان‍ش‌
اس‍ت‍پ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ش‍وت‌، ج‍ورج‌.ام‌
اس‍ف‍ن‍دی‍ارپ‍ور ب‍روج‍ن‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ص‍ف‍وی‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ل‍ن‍در، س‍ی‍ری‍ل‌
ب‍ول‍ر، ه‍ان‍س‌ رودی‌
اف‍ص‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
م‍اه‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
رش‍ی‍د ،م‍ح‍م‍د ه‌
م‍وری‍س‌، ن‍وی‍ل‌
ش‍م‍س‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
خ‍راس‍ان‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ق‍دی‍س‌
ه‍ن‍ر
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
ن‍ور پ‍ردازان‌، ش‍ه‍رآب‌
س‍ال‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ رازی‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ض‍ی‍اء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی و مهندسی
شمسی ، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی :الکترونیک قدرت
بولر، هانس رودی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک درصنعت
شوت ، جورج .ام ؛  تبریز ضیاء   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی
موریس ، نویل ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و ساختمان عناصر الکترونیکی
افصحی ، محمدحسن ؛  هنر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی ( دوره کامل )
لندر، سیریل ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت :مدارها ،عناصر و کاربردها
رشید ،محمد ه ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت :مدارها ،عناصر و کاربردها
رشید ،محمد ه ؛  تهران نور پردازان ، شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته
تهران دبیر خانه تحقیقات برق   ، ۸۶/۱۲/۱۲
شماره راهنما: 315 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش - بهمن ۸۹
تهران سالن همایش های بین المللی رازی   ، بهمن ۱۳۸۹
شماره راهنما: 540 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی فیلدباس و کاربردهای آن
ماهر، محمدرضا ؛  تهران قدیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۷/۵‬,‭‌م۲‌ت۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
تکنولوژی فیلدباس و کاربردهای آن
ماهر، محمدرضا ؛  تهران قدیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 660 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی
لندر، سیریل ؛  تهران انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی Profibus
اسفندیارپور بروجنی ، سعید ؛  تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۷/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی Profibus
تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: 742 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی Profibus
تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: 741 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای کنترل صنعتی
صفوی ، علی اکبر ؛  تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۲‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
اصول و روشهای کنترل صنعتی
تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 1005 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک