کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ورب‍ورگ‌، ک‍ج‍ل‍د
ف‍رش‍ب‍اف‌، ج‍ع‍ف‍ر،- ۱۳۵۶
رش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د
ل‍ن‍در، س‍ی‍ری‍ل‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ب‍ول‍ر، ه‍ان‍س‌ رودی‌
ال‌ ه‍اواری‌، م‍ح‍م‍د
رم‍ش‍و، ری‍م‍ون‍د
رش‍ی‍د ،م‍ح‍م‍د ه‌
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ارت‌
ه‍ارت‌ ، دان‍ی‍ل‌ دب‍ل‍ی‍و
م‍ه‍اج‍ر، م‍ج‍ی‍د
ت‍ژی‍ن‍ادل‍وس‍ک‍ی‌، آن‍دژی‌ ام‌
ت‍ژی‍ن‍ادل‍وس‍ک‍ی‌، آن‍دژی‌
س‍ن‌، پ‍ارش‌ چ‍ان‍درا
ت‍ژی‍ن‍ا دل‍وس‍ک‍ی‌، آن‍دژی‌
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌
رش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د، ۱۹۴۵-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ن‍وپ‍ردازان‌
دان‍ش‌ پ‍رور
دم‍اون‍د
ن‍ور پ‍ردازان‌، ش‍ه‍رآب‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
ن‍ش‍ر ب‍ص‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی :الکترونیک قدرت
بولر، هانس رودی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت
ال هاواری ، محمد ؛  تهران دماوند   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت power electronic
رمشو، ریموند ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت :مدارها ،عناصر و کاربردها
رشید ،محمد ه ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی :تحلیل ، بهره برداری ، کنترل
سن ، پارش چاندرا ؛  تهران نشر بصیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌س۹‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت :مدارها ،عناصر و کاربردها
رشید ،محمد ه ؛  تهران نور پردازان ، شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت
توربورگ ، کجلد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱۱۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت
تژینا دلوسکی ، آندژی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ الکترونیک قدرت
رشید، محمد، ۱۹۴۵- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭ر۵‌ف‍لا۷۳۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت
تژینادلوسکی ، آندژی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برقگیرها در شبکه های توزیع و انتقال انرژی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برقگیرها در شبکه های توزیع و انتقال انرژی
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ش۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل ماشینهای الکتریکی :تحلیل ، بهره برداری ، کنترل ( مسائل دروس ماشین ۱ و۲ ) تالیف دکتر پ - س - سن :حل مسائل
فرشباف ، جعفر،- ۱۳۵۶ ؛  [تهران ] کتاب ایرانیان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌س۹‌م۲۲۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت
تژینادلوسکی ، آندژی ام ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت p.c.sen
امینی ، محمدمهدی ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌س۹‌م۲۲۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی
لندر، سیریل ؛  تهران انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام هارت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت
رشید، محمد ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭ر۵‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل الکترونیک قدرت
مهاجر، مجید ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭ر۵‌ف‍لا۷۳۲۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت
هارت ، دانیل دبلیو ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2