کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
آت‍وک‍د
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ن‍رم‌ اف‍زار ای‌ .ت‍ی‌ .پ‍ی‌
زه‍ک‍ش‍ی‌
ارت‍ع‍اش‍ات‌
س‍ازه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍داره‍ای‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وری‌
راک‍ت‍ور ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ت‍ورم‌( م‍ال‍ی‌
پ‍ل‌ و پ‍ل‍س‍ازی‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
اح‍ت‍م‍الات‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌.اس‌
ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌، اک‍ت‍او
م‍ی‍س‍ون‌، ج‌.س‍ی‌
ف‍رج‌ زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ج‍ان‍س‍ون‌، ن‍ل‍س‍ون‌
ت‍روی‌ث‍ی‍ک‌ ، ج‌
م‍ن‍ت‍س‍ی‍ک‍و
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‌.م‌
روش‍ن‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ی‍رزن‍ده‌ دل‌، اح‍م‍د
ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
اوی‍س‍ی‌ ، خ‍س‍رو
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ه‍اش‍م‌
خ‍وئ‍ی‌، رض‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍گ‍زاس‌ ای‍ن‍ت‍روم‍ن‍ت‍ر
 
ناشر:
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ؤل‍ف‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍م‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر وم‍ج‍ت‍م‍ع‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی عمومی
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۶۲‬,‭‌ش۷ز۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح مدارترانزیستوری
شرکت تگزاس اینترومنتر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ش۴ط۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ومسائل برنامه نویسی C
گوتفرید، بایرون .اس ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌گ۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک و ریاضیات عددی
میسون ، ج .سی ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و راهنمای طراحی باAuto Cad 10
جانسون ، نلسون ؛  تهران جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باکامپیوتر(PC ومفاهیم وکاربردهای کامپیوتر)
روشن ، عباس ؛  تهران مؤلف با همکاری دانشگاه صمعتی امیرکبیر ومجتمع دارالفنون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭ر۴آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۹آ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باترمودینامیک مهندسی شیمی مفاهیم کلی وراهنمای حل مسائل intrRoduction to Chemical Engineering Thermodynamics Third Edition
اسمیت ، ج .م ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۱‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی راکتورهای شیمیایی
لونسپیل ، اکتاو ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۷‬,‭‌ل۹ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تورم ، راهنمائی بر بحران در تئوری اقتصادی معاصر
تروی ثیک ، ج ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۹‬,‭‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ثبتی جامع قوانین و تصویبنامه ها و آئیننامه های راجع به ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات و دفاتر اسناد رسمی و دیگر مقررات ثبتی بانضمام مقررات تملک آپارتمانها و ثبت کشتیها و قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ < مهندسی مکانیک (> هفت زبانه : )انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیولی ، ایتالیایی ، پرتغالی ، آلمانی وفارسی
میرزنده دل ، احمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آنودایزینگ و رنگ آلومینیوم
فرج زاده ، هوشنگ ؛  تهران جهاد دانشگاهی امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۴۲‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
خوئی ، رضا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌خ۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازه ها
عسگری ، محمدرضا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ع۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روح القوانین
منتسیکو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۱۷۹‬,‭‌م۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زهکشی و روسازی فرودگاه ( بتنی و آسفالتی )
اویسی ، خسرو ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه پل
طاحونی ، شاپور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۰۰‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
علیپور، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ک۱۶‌ق۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دوره مختصر مکانیک استدلالی ، و القائی از مکانیک موجی و نسبیت
حاج سید جوادی ، نصرالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۲۵‬,‭‌ح۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9