کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ام‍ری‍ک‍ای‌ لات‍ی‍ن‌ - ت‍اری‍خ‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ارت‍ع‍اش‌
پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ران‍س‍ه‌
ال‍ک‍ت‍رون‌
ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ال‍ی‍اف‌ ن‍س‍اج‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ب‍اف‍ن‍دگ‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌،ت‍ئ‍وری‌
ع‍ل‍وم‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
ادم‍ی‍ن‍ی‍س‍ت‍ر، ژوزف‌ ا
ن‍اگ‍رات‌، ج‍ی‌ .آی‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍وز، ج‍ی‌
ک‍ش‍ت‌ب‍د، پ‍روی‍ز
ک‍س‍روی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‌.ام‌
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌ آب‍ادی‌، م‌ .ر
وی‍ل‍گ‍وس‌
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
پ‍ال‍ی‍ن‍گ‌، دی‌ .اف‌
م‍ت‍ک‍ال‍ف‌، ه‌ .ک‍لارک‌
ن‍ورپ‍ن‍اه‌، پ‍روی‍ز
اح‍دوت‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
آری‍لاگ‍ا، ج‍ی‌
ک‍وک‌، ج‌ .گ‍وردن‌
ن‍ی‍ول‍ن‍د، د .ای‌
گ‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ف‍ائ‍د؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‌ ام‍روز (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر)
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی عمومی introduction to chemical engineering thermodynamics
اسمیت ، جی .ام ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستم های مدرن انرژی الکتریکی
ناگرات ، جی .آی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استراتژیهای تعمیرات و نگهداری و قابلیت اطمینانی
تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها
اخوان لیل آبادی ، م .ر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک برای همه
طباطبائی ، علی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۲۱‬,‭ط۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک مدرن
کشت بد، پرویز ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳‬,‭‌ک۵‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مکانیزم بافندگی حلقوی تاری
پالینگ ، دی .اف ؛  تهران دانشگاه امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۴۹۳‬,‭‌پ۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل شبکه های الکتریکی
گیوی ، حسن ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴۲‬,‭‌گ۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الکترومغناطیس :شامل ۳۱۰ مسئله حل شده
ادمینیستر، ژوزف ا ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۷۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ن۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبادی علم شبکه هاIntroductory network theory
بوز، جی ؛  تهران دانش امروز (وابسته به انتشارات امیر کبیر)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ب۹‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی مدرن
متکالف ، ه .کلارک ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱‬,‭‌م۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک نساجی ؛ ساختمان و خواص فیزیکی الیاف
نورپناه ، پرویز ؛  تهران فائد؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۴۰‬,‭‌ن۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدم های بر ارتعاشات اتفاقی و تحلیلی طیفی
نیولند، د .ای ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۵‬,‭‌ن۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کیفیت سیستم قدرت
آریلاگا، جی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مشروطه ایران
کسروی تبریزی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۱۳‬,‭‌ک۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الکترون
کوک ، ج .گوردن ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ امریکای لاتین
ویلگوس ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۴۱۰‬,‭و۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی :انگلیسی -فارسی
احدوت ، یعقوب ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی -انگلیسی
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌م۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4