کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اداری‌ -چ‍ک‍ی‍ده‌ ن‍وی‍س‍ی‌ و ن‍م‍ای‍ه‌ س‍ازی‌
ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ اداری‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌(ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و مکاتبات اداری :با افزوده ها، تحقیق و تدوین جدید
امینی ، کاظم ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌ف‍لا۸آ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری
امینی ، کاظم ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷/۵‬,‭‌ف‍لا۸‌خ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اداره امور اموال
امینی ، کاظم ؛  تهران نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۴۰‬,‭‌ف‍لا۸،‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
امکان سنجی استفاده از آلیاژ ها و تجهیزات ساخت موجود ( مرحله ۱-۱۴) ؛T02
پژوهشگاه نیرو .گروه ماشین های الکتریکی ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۵۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی فاز یک ؛T02
پژوهشگاه نیرو .گروه ماشین های الکتریکی ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۵۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مهندسی معکوس ( بخش متالوژی )؛T02
پژوهشگاه نیرو .گروه ماشین های الکتریکی ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۵۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک