کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ت‍خ‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍اراص‍ل‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
س‍طوح‌ ع‍ای‍ق‍ی‌
پ‍ره‌ه‍ای‌ گ‍ردان‌
اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ک‍ن‍ت‍وره‍ای‌ پ‍ای‍ان‍ه‌دار
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
س‍اخ‍ت‌
پ‍ی‍ل‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ روغ‍ن‍ی‌
م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۱۳۲ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارد
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌آوری‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
[وزارت‌ ن‍ی‍رو]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه خط انتقال انرژی قائم شهر -محمودآباد
دانشگاه پلی تکنیک تهران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۵۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح خدمات مهندسین مشاور برای نیروگاههای حرارتی با سوخت فسیلی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملها و مشخصات فنی پستهای ۱۳۲ کیلوولت ایران
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  مهندسین مشاور قدس نیرو   ،
شماره راهنما: گ‌-۹۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انتخاب روش پوشش و مواد پوشش (فاز هفتم )
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پارامترهای تصمیم گیری در انتخاب ترانسفورماتورهای روغنی ، گازی و رزینی
هاشمی ، محمد ؛  شرکت برق منطقه ای زنجان   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستاندارد ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستاندارد ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد جامع مهندسی و طراحی وخطوط انتقال نیروی ایران
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات وتکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۶
شماره راهنما: اس‌-۲۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی نمونه سازی کنتور پایانه دار اکتیو سه فاز
تهران وزارت نیرو   ، -
شماره راهنما: گ‌-۱۵۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پست انتقال
تهران سازمان توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پمپهای آب تغذیه و آب چگالیده
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توربین و تجهیزات وابسته
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ژنراتور و سیستم تحریک
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگ بخار اصلی و تجهیزات جانبی
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی نهادهای نظارتی
تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۱۷۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارائه روش انتخاب سطوح عایقی پستهای ۴۰۰ کیلوولت
تهران کمیته تحقیقات شرکت مشانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ت‌-۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال ۱۳۸۱
ریاست جمهوری .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعملهای بهره برداری و تعمیراتی پستهای ۲۳۰/۶۳ کیلوولت تهران - اصفهان قراردادTS-V
تهران [وزارت نیرو]   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عنوان پروژه :مطالعه پیل های سوختی
تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۲۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی پروژه :ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانس با هسته آلیاژ آمورف
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۲۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5