کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍داق‍ت‍ص‍ادی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ص‍ادرات‌- اطری‍ش‌- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
م‍راج‍ع‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ( ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ژاپ‍ن‌ -ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آس‍ی‍ا-ب‍ازرگ‍ان‍ی‌-راه‍ن‍م‍اه‍ا
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍راز-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-اس‍ت‍ان‍دارد
ب‍رق‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
ازک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍اس‍اک‍ی‌ ، ن‍ائ‍وت‍و
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌ ، زاه‍د
ه‍ی‍ک‍س‌ ، ه‍رب‍رت‌ ج‍ی‌
ش‍ع‍اری‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ظام‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۳: ش‍ی‍راز)
خ‍واج‍وی‌، ش‍ه‍لا
ش‍ع‍اری‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
خ‍ادم‌ آدم‌، ن‍اص‍ر
اب‍طح‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌.م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌.ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۶:ت‍ه‍ران‌)
آت‍رت‍ون‌، پ‍اول‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اطلاع‍ات‌
اطلاع‍ات‌
اداره‌ ک‍ل‌ آم‍ار و اطلاع‍ات‌
م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ )I.C.I.T(
وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌، اداره‌ ک‍ل‌ آم‍ار و اطلاع‍ات‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ اطلاع‍ات‌ و آم‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اصطلاحنامه ها
تهران مرکز اطلاعات ومدارک علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۱۱‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی کامپیوتری
هانتر، اریک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۵۵‬,‭‌ه۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران
ازکیا، مصطفی ؛  تهران انتشارات اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ف‍لا۴‌ج۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش تفصیلی سومین سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق ، شیراز ۱۴-۱۵۱اردیبهشت ماه ۱۳۷۳
سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق (سومین :۱۳۷۳: شیراز) ؛  تهران معاونت اطلاعات و آمار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیاست اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ایران
خادم آدم ، ناصر ؛  تهران انتشارات اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۱۴۱‬,‭‌خ۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی لغتنامه های تخصص انگلیسی -فارسی و فارسی -انگلیسی
بیگدلی ، زاهد ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۱۱‬,‭‌ب۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئوری های سازمان و مدیریت
هیکس ، هربرت جی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کودکان
شعاری نژاد، علی اکبر ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ف۲‌ش۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی همارا
آقابخشی ، علی ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۹‬,‭آ۷‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختار مدیریت صنعتی ژاپن
ساساکی ، نائوتو ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌س۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی علوم پزشکی
خواجوی ، شهلا ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۷۶‬,‭‌خ۹،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین همایش تکنولوژی اطلاعات در صنعت برق ایران تهران ۱۷ و ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۶
همایش تکنولوژی اطلاعات در صنعت برق ایران (ششمین :۱۳۷۶:تهران ) ؛  تهران توانیر.معاونت منابع اطلاعات مدیریت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴۴‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی
آترتون ، پاولین ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴۴‬,‭آ۲،‌م۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کودکان
شعاری نژاد، علی اکبر ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ف۲‌ش۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم سیاسی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
آقابخشی ، علی اکبر، ۱۳۲۷ - ، گردآورنده ؛  تهران مرکز اطلاعات اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۶۴‬,‭‌ف۲آ۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دایرکتری صادرکنندگان اطریش ۱۹۹۶
مرکز اطلاعات فنی ایران ؛  تهران مرکز اطلاعات فنی ایران )I.C.I.T(   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۵۴۳‬,‭‌ف‍لا۶د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دایرکتری جامع بازرگانی کشورهای آسیایی ( صادرکنندگان و واردکنندگان )
مرکز اطلاعات فنی ایران ؛  تهران مرکز اطلاعات فنی ایران )I.C.I.T(   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۷۵۱۸‬,‭آ۵د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای مهندسی نرم افزار
تهران اداره کل آمار و اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
منتخب مقالات اخذ شده از شبکه اینترنت در زمینه صنعت برق در سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .سازمان مدیریت توانیر.معاونت منابع اطلاعات مدیریت .مرکز اطلاع رسانی .کتابخانه ؛  تهران معاونت منابع اطلاعات مدیریت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
متن شناسی ساخت یافته < : فن آوری بزرگراههای اطلاعاتی >در زبان فارسی
ابطحی ، ابراهیم ؛  تهران وزارت کشاورزی ، اداره کل آمار و اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9