کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - خ‍ش‍ک‌ک‍ن‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ آج‍ری‌ - م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ان‍ب‍اره‍ا
آت‍ش‌ن‍ش‍ان‍ی‌
ان‍ب‍اره‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
م‍ی‍ل‍گ‍ردگ‍ذاری‌
ت‍وح‍ی‍د
م‍واد ن‍س‍وز
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ک‍ارب‍ردی‌ - ری‍اض‍ی‍ات‌
ن‍م‍از ج‍م‍اع‍ت‌
ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
پدیدآور:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ .گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ .واح‍د آم‍ار و اطلاع‍ات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ گ‍روه‌ س‍ازه‌ه‍ا)
ن‍ان‍ه‍ب‍ل‌، ج‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، گ‍روه‌ س‍ازه‌
وای‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ آس‍ی‍ای‍ی‌
دم‍ی‍دوی‍چ‌، ب‌ .پ‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸
وی‍ن‍س‍ن‍ت‌ ، اچ‌ .ج‍ی‌
ب‍ی‍ات‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
اپ‍ل‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز قابهای ساختمانهای بلند با دیوار برشی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف گروه سازه ها) ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ج۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کارخانه
اپل ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خشک کن ها در صنایع شیمیایی
نانهبل ، ج ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۶۳‬,‭‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ضرورت مدیریت علمی کارخانه
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف .گروه مهندسی صنایع ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۹‌ض۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات میلگردگذاری در سازه های بتنی
جهاد دانشگاهی ،دانشگاه صنعتی شریف ، گروه سازه ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳۴۲‬,‭‌ج۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت :سیستم ، سازماندهی ، روشهای آماری
تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری و تعمیرات ، سازماندهی ، برنامه ریزی و کنترل
وایت ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭و۲،‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد
سازمان بهره وری آسیایی ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی انبار( استقرار تجهیزات ، کالا ، وسائل حمل ونقل )
جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، گروه مهندسی صنایع ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستم اطلاعاتی انبار(در واحدهای صنعتی )
جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، گروه مهندسی صنایع ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمیای اطفای حریق
تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۳۳۸‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیرگدازها :انواع - خواص - کاربرد
تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات کاربردی در مکانیک
وینسنت ، اچ .جی ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭و۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات محاسباتی
دمیدویچ ، ب .پ ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فعالیتهای هفت ساله جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ۱۳۶۸-۱۳۶۱
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف .واحد آمار و اطلاعات ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ج۹‌ف۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه ساختمانهای آجری
تهران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول عقاید توحید
بیات ، اسدالله ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۷/۴‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فضیلت و احکام نماز جماعت
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۰۴ق . [صحیح ]۱۴۰۳ ق .=۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶/۸‬,‭‌خ۸‌ف۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک