کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
خ‍راس‍ان‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ای‍ن‍ت‍ل‌۸۰۵۱- ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - س‍اخ‍ت‍ار
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌( ام‌.اس‌.داس‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - م‍داره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ب‍رق‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
ع‍ل‍م‌ ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍رق‌ پ‍م‍پ‍اژ آب‌ ک‍ش‍اورزی‌
آم‍ار
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
 
پدیدآور:
ب‍اغ‍ان‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
خ‍ب‍وش‍ام‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
اش‍ت‍اد، روب‍رت‌ ب‍وی‍ل‌
ه‍وف‍ل‍ن‍ر
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍راس‍ری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌(پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۴:خ‍راس‍ان‌)
ح‍ق‍ان‍ی‌ذب‍ی‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ک‍ن‍زی‌،آی‌.اس‍ک‍ات‌
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
ل‍ن‍در، س‍ی‍ری‍ل‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌]
خ‍راس‍ان‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ COAT (ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌)
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍راس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از پرسنال کامپیوترها و سیستم عامل DOS
خبوشامی ، محبوبه ؛  خراسان خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌خ۲ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قطعات ومدارات الکترونیک lectronic devices and circuit theory
اشتاد، روبرت بویل ؛  خراسان   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ق۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معماری سیستمهای کامپیوتری
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۴‬,‭‌م۲ط۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر۸۰۵۱
مکنزی ،آی .اسکات ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی ( دوره کامل )
لندر، سیریل ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتریسیته
باغانی ، خلیل ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۳۰‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح عملیات انجام شده در اولین بازرسی دوره ای ۲۵۰۰۰ ساعت کار واحد یک نیروگاه حرارتی طوس تعمیرات نیمه اساسی
حقانی ذبیحی ، حسین ؛  تهران دفتر فنی بهره برداری برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۶۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار ماهانه دی ماه ۱۳۷۰
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد] شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سرویس توربینهای گاز
هوفلنر ؛  [بی جا] شرکت برق منطقه خراسان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سرویس توربینهای گاز، عمر باقیمانده روتور توربینهای گاز قدیمی Dr. W. Hoffelner
تهران دفتر فنی معاونت بهره برداری برق منطقه خراسان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۷۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت برق منطقه ای خراسان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات نشست دیسپاچینگ و مخابرات شانزدهم خرداد ماه ۱۳۷۹
مدیریت دیسپاچینگ منطقه ای COAT (شرکت برق منطقه ای تهران ) , موسسه موج نیرو , خوارزم ارتباط خاورمیانه , مدیریت دیسپاچینگ ملی )ccs( , برق منطقه ای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکترونیک
باغانی ، خلیل ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۳۰‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان در آئینه آمار سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نهمین دوره ارزشیابی شرکتهای توزیع نیروی برق شهرستان مشهد و استان خراسان
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  مشهد برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۷۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق خراسان - مشهد مقدس ۳ و ۴ خرداد۱۳۷۴
کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (پنجمین :۱۳۷۴:خراسان ) ؛  مشهد شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تحلیلی قیمت برق پمپاژ آب کشاورزی و نحوه تامین
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان ]   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۸/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۶
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  تهران برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۵۵/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۸۰
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [بی جا] برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۷۵/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5