کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار
م‍خ‍اب‍رات‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ن‍ی‍رو و ان‍رژی‌
ارت‍ع‍اش‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌
رم‍زن‍گ‍اری‌ داده‌ه‍ا
ف‍رودگ‍اه‍ه‍ا - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ب‍ت‍ن‌
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌
اح‍ت‍م‍الات‌
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ - طراح‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍وری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
راک‍ی‌ ، ک‌ .س‌
ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌، ه‍رم‍ز
ک‍ارل‍س‍ون‌ ، آ .ب‌
ع‍ری‍ض‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌ ، ج‍وزف‌ ادوارد
م‍ج‍ی‍دی‌ ذوال‍ب‍ن‍ی‍ن‌
ش‍ک‍ری‌، ه‍رات‍ی‌
وال‍پ‍ول‌، رون‍ال‍د.ای‌
ن‍ادری‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۲۳-
ح‍دادی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
وارن‌
ص‍ادق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍ج‍ازی‌، ج‍لال‌
س‍ع‍ادت‌ ، ه‍ادی‌
م‍ح‍م‍دن‍ژاد، ش‍ه‍رام‌،۱۳۳۰-
ن‍وب‍خ‍ت‌، ش‍م‍س‌
ب‍ی‍ر ، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۳‍ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش توابع درهم ساز در رمزنگاری و امنیت
نادری ، مجید،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۸‌ن۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک علمی و عملی جوشکاری
شکری ، هراتی ؛  تهران انتشارات دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌ش۸‌ت۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر:احتمالات و آمار کاربردی
والپول ، رونالد.ای ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭و۲‌م۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستم های قدرت
سعادت ، هادی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بتن دانه سبک
فامیلی ، هرمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
Airport planning
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۷۲۵‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای افزار
صادقی ، ابراهیم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری
نوبخت ، شمس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۶۲‬,‭‌ن۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی الکترونیک نوری
محمدنژاد، شهرام ،۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۵۰‬,‭‌م۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مخابراتی
کارلسون ، آ .ب ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۴‬,‭‌ک۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین
شیگلی ، جوزف ادوارد ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ش۹ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر ، فردیناند پی ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نقشه کشی صنعتی ۱
حدادی ، حبیب الله ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ح۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نقشه کشی صنعتی ۲
حدادی ، حبیب الله ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ح۴‌ن۷۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تدریس ( فهم )نیرو
وارن ؛  تهران علم و صنعت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭و۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش المانهای محدود
راکی ، ک .س ؛  تهران انتشارات دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری
حجازی ، جلال ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۰‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات و امواج
مجیدی ذوالبنین ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الکترومغناطیس
عریضی ، همایون ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۱۸‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4