کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ردوس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
زه‍ک‍ش‍ی‌
گ‍ف‍ت‍ار
آرش‍ی‍و
ری‍اض‍ی‌دان‍ان‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
خ‍اک‌ - ح‍ف‍اظت‌
س‍ازه‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ - داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ن‍وری‍س‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍ال‍م‍ن‌، چ‍ال‍ز ج‍ی‌
آذارف‌ ، ل‍ئ‍ون‍ی‍دو
ل‍وت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز
وی‍در،س‍ل‌
ش‍واب‌، گ‍ل‍ن‌ اوروی‍ل‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وی‌ ، اس‍ت‍وارت‌
ف‍رای‌ ، دن‍ی‍س‌ ب‍ات‍ل‍ر
س‍ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ و
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍س‌، س‍ل‌ آی‌
ک‍رای‍ر ، ج‍ان‍ات‍ان‌
ف‍ری‍م‍ان‌، ل‍ئ‍ون‌س‍ه‌م‍ه‌ن‍وی‍چ‌
م‍ی‌ی‍ره‍وف‌ ، وال‍ت‍رارن‍س‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ردوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د) م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خاک وآب
شواب ، گلن اورویل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۳‬,‭‌ش۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زه کشی
لوتین ، جیمز ؛  مشهد انتشارات دانشگاهی فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۹۷۰‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی : اصول و روشها
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم همراه با آئین نامه هاو ضوابط اجرائی آن با آخرین اصلاحات و الحاقات و نمونه اظهارنامه های مالیاتی به ویژه آراء مهم شورایعالی مالیاتی در رابطه با شرکت ها، مشاغل ، ارث ،معافیتهای مالیاتی و .... تصویب نامه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک ، نظریه جنبشی و ترمودینامیک آماری Thermodynamics, kinetictheory and statistical thermodynamics
سیرز، فرانسیس و ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱‬,‭‌س۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه کوانتومی
ویدر،سل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴‬,‭و۹‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سریهای زمانی
کرایر ، جاناتان ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی پلهای بتونی
حسینی ، محمود ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۴۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک هسته ای
می یرهوف ، والترارنس ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از کتاب بلورشناسی با پرتوX
آذارف ، لئونیدو ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه سازه های فولادی
سالمن ، چالز جی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد) موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای خمیری برای سازه های فولادی و بتنی
موی ، استوارت ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آفرینندگان ریاضیات عالی
فریمان ، لئون سه مه نویچ ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹‬,‭‌ف۴آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی ( :روشها و کاربردها)
گس ، سل آی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷۷۴‬,‭‌گ۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی تحلیل سازه ها
نوریس ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۳۳‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک گفتار ؛ مقدمه ای بر آواشناسی اکوستیک
فرای ، دنیس باتلر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۶‬,‭‌ف۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء کیفری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران انتشارات فردوسی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مالیاتی " مستقیم و غیر مستقیم " شامل :قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و .... آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ع۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3