کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا، ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ارت‍ع‍اش‌
 
پدیدآور:
اک‍س‌، ج‍ورج‌، م‌- ۱۹۵۴
ت‍ام‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‍رل‌
گ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا، ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا، ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شش سیگما برای همه
اکس ، جورج ، م - ۱۹۵۴ ؛  مشهد نما: جهان فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات با کاربرد آن
تامسون ، ویلیام تیرل ؛  مشهد نشر نما، جهان فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۳‌ت۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه
گشایشی ، حمیدرضا ؛  مشهد انتشارات نما، جهان فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۵۸‬,‭‌ش۹‌ع۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک