کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ژاپ‍ن‌
اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
 
پدیدآور:
ت‍روم‍ب‌، ف‍ل‍ی‍ک‍س‌
ی‍وش‍ی‍م‍وری‌، م‍اس‍ارو
گ‍ب‍ن‍ی‍ه‌، آن‍دره‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارت‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌(ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اشعه ایکس
گبنیه ، آندره ؛  تهران انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی (شرکت سهامی )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۴۸۲‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آبهای زیرزمینی
ترومب ، فلیکس ؛  تهران انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۱۰۰۳‬,‭‌ت۴آ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مؤسسات اقتصادی ژاپن
یوشیموری ، ماسارو ؛  تهران انتشارت وآموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ی۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک