کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ب‍ه‍داش‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ورم‍ه‍اب‍ادی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
وزی‍ری‌زن‍ج‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
توربین گاز و موتورهای جت مبتنی بر سرفصل های شورای عالی فرهنگی برای رشته های مهندسی مکانیک و هواپیما
وزیری زنجانی ، محمدعلی ؛  تهران انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭و۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه بهداشت حرفه ای
پورمهابادیان ، محمد ؛  تهران جهاددانشگاهی (دفتر مرکزی ) ، بخش فرهنگی واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۳‬,‭‌پ۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک