کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اع‍ت‍ه‍ا
ج‍و( آت‍م‍س‍ف‍ر)
ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ای‍ع‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
آف‍ری‍ن‍ش‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ۱۳۸۳- ۱۳۸۷
آم‍ار ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر -- ق‍رن‌ ۱۴
ک‍وات‍رو پ‍رو( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - آم‍وزش‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
روش‍ن‍ای‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
درام‍پ‌، پ‍ل‌
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌
رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز
ای‍م‍ان‍ی‌ راد،م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ل‍ه‍ر ، ح‍س‍ن‌
ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
س‍ح‍اب‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
لای‍س‍ت‍ر، ه‍ن‍ری‌
ارش‍ق‍ی‌ ، ع‍ادل‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ار و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ . گ‍روه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍ش‍ار آم‍ار
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک وسترمان
تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جدولهای مهندسی وسترمان
تهران انتشار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ج۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پدیده های جوی هوا در طبیعت
بازرگان ، مهدی ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۸۳۹‬,‭‌ب۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمینه های تاریخی علم شیمی
لایستر، هنری ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۱‬,‭‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی روشنایی
کلهر ، حسن ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پی سازی
درامپ ، پل ؛  تهران موسسه انتشار و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۴،،‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تاسیسات الکتریک
کلهر ، حسن ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۸‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
از شاخص آفتابی تا ساعت اتمی
ارشقی ، عادل ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی اقتصادی با استفاده ازنرم افزارquattro pro
ایمانی راد،مرتضی ؛  تهران بهمن برنا با همکاری شرکت انتشار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلقت انسان
سحابی ، یدالله ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۸/۱‬,‭‌س۳‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرتوی از قرآن
طالقانی ، محمود، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران انتشار   ، [۱۳۶۲؟]،۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭ط۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲‬,‭‌ف۲ر۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نیازسنجی آموزشی در سازمانها
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۸‌ن۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات صنایع :مشتمل بر قوانین و مقررات کلی شامل تمامی رشته های صنفی و تولیدی ...فهرست تاریخی و موضوعی ؛ زیرنویسهای راهنما و...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۲۷۲‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مشتمل بر قانون تنظیم ... واژه نامه تفضیلی
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار تفصیلی صنعت برق ایران توزیع نیروی برق در سال ۱۳۸۵
شرکت برآورد قدرت و انرژی ( بقا) ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر . معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری مرکز اطلاع رسانی . گروه تحلیل و انتشار آمار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار تفصیلی صنعت برق ایران تولید نیروی برق در سال ۱۳۸۵
شرکت برآورد قدرت و انرژی ( بقا) ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر . معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری مرکز اطلاع رسانی . گروه تحلیل و انتشار آمار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اصلاحی آن
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه جرایم و مجازاتها مشتمل بر قانون مجازات اسلامی ، قانون مبارزه با مواد مخدر...
ایران ، قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭ر۲۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همراه با فهرست مواد، تبصره ها، بندها و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4