کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو - وس‍ائ‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ - خ‍طوط س‍ی‍م‌
ب‍رق‌ - ن‍ی‍رو، ان‍ت‍ق‍ال‌
ف‍ش‍ار ق‍وی‌( ب‍رق‌
ه‍ادی‍ه‍ا
ای‍ران‌
ب‍رق‌ ، ن‍ی‍رو -ان‍ت‍ق‍ال‌
ب‍رق‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ - ح‍طوط س‍ی‍م‌
 
پدیدآور:
طوس‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا
ان‍واری‌
ق‍رب‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
ک‍ار و ل‍وک‍س‌
س‍راف‍راز، م‍س‍ع‍ود
ف‍ت‍ح‍ی‌، ام‍ی‍ر ه‍م‍ای‍ون‌
ن‍وی‍ن‌، آس‍وده‌
م‍ل‍ک‍زاده‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ه‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ال‍ک‍س‍ان‍درف‌، گ‌ .ن‌
ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌ ، طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌
ق‍اض‍ی‌ زاه‍دی‌، ام‍ی‍ر م‍ن‍ص‍ور
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ب‍رق‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو (م‍ت‍ن‌)
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. م‍ت‍ن‌
۱-۱
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دف‍ت‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و آم‍ار ب‍رق‌، گ‍روه‌ آم‍ار ب‍رق‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
۸-۱
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ایزولاسیون و طرح ایستگاههای فشار قوی انتقال انرژی
الکساندرف ، گ .ن ؛  ۸-۱   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ساخت و استاندارد پایه بتونی مسلح چهار گوشی
ایران .وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو. برق روشنائی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خطوط انتقال انرژی - محاسبات مکانیکی سیم و پایه گذاری
قاضی زاهدی ، امیر منصور ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ق۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خطوط ۶۳ کیلوولت با پایه های بتونی
فتحی ، امیر همایون ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف۲‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پست و انتقال
ملکزاده ، فضل اله ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌م۷‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اضافه ولتاژهای قطع و وصل در شبکه های انتقال انرژی با ولتاژ ۲۲۰-۷۵۰ کیلو ولت
شاهرخشاهی ، طهماسبقلی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۵۲۱‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیستم توزیع انرژی الکتریکی
قربانی ، محمد ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۵۲۱‬,‭‌ق۴‌س۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خطوط انتقال نیرو
قاضی زاهدی ، امیر منصور ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ق۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش عملی اتصال زمین
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  وزارت نیرو، ستاد سازندگی و آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۹،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ۱ و۲
انواری ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۸،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جذب قدرت از سیمهای محافظ خطوط انتقال فشار قوی
۳۷۶۵ ۱-۱   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال نیرو
نوین ، آسوده ؛  تهران وزارت نیرو. متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ن۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه اجمالی اثرات خازنهای سری در شبکه های انتقال و مقایسه با اثرات خازنهای موازی
کار و لوکس ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو (متن )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ک۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری مقاومت زمین ، سیستمهای زمین الکتریکی مقاومت مخصوص زمین
صدق ، محمد حسین ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرح ایزولاسیون خطوط انتقال انرژی و محیط زیست
الکساندرف ، گ .ن ؛  تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۷،ط۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با ویژگیهای برق و صنعت برق کشور
سرافراز، مسعود ؛  دفتر منابع اطلاعات مدیریت و آمار برق ، گروه آمار برق   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پروژه های سیستم انتقال نیرو
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز] سازمان آب و برق خوزستان   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصه های خطوط هوائی
شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وضعیت پروژه های انتقال نیرو سال ۱۳۶۲
[بی جا] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دوره آموزشی خطوط انتقال نیرو در کشور ژاپن
طوسی نیا، محمدرضا ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9