کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍ش‍ک‍ل‌ گ‍ش‍ای‍ی‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍ت‍ع‍داد خ‍لاق‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍ش‍ک‍ل‌گ‍ش‍ای‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
پ‍رورش‌ ذه‍ن‌
 
پدیدآور:
ب‍وزان‌، ت‍ون‍ی‌
آل‍ی‍ن‍ی‍ک‍وف‌، آن‍دری‌ ج‍ی‌.
ص‍م‍دآق‍ای‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌ س‍ی‌.
ن‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
دوب‍ون‍و، ادوارد
اک‍اف‌، راس‍ل‌ ل‍ی‍ن‍ک‍ل‍ن‌
ه‍رن‌، ف‍ردری‍ک‌
ک‍ل‍گ‌ ، ب‍رای‍ان‌ ، ۱۹۹۵-
ت‍پ‍روای‍ن‌، ک‍ورت‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۶-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌
گ‍ی‍ب‍س‍ن‌، رون‌
ح‍ائ‍ری‌ زاده‌، خ‍ی‍ری‍ه‌ب‍ی‍گ‍م‌
ت‍رن‍ی‍ن‍ک‍و، ج‍ان‌
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ل‍وح‌ زری‍ن‌
اب‍وع‍طا، س‍پ‍ی‍د
م‍وس‍س‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ج‍وان‌
ای‍ران‌ب‍ان‌، ن‍ش‍ر ق‍طره‌
ف‍راروان‌
رس‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ی‌
آس‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
[ RIZTتی .آر.آی .زد ]نوآوری نظام یافته
ترنینکو، جان ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌ت۴‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی
صمدآقایی ، جلیل ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ص۸‌ت۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم کارآفرینی " دانش مهندسی کارآفرینی "
گلستان هاشمی ، مهدی ، ۱۳۴۶- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌گ۸‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
[RIZTتی .آر.آی .زد ]نوآوری نظام یافته
ترنینکو، جان ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌ت۴‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی و مهندسی فکر
حقیقی ، محمدعلی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایده
هرن ، فردریک ؛  تهران موسسه مدیریت فناوری اطلاعات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۷۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ه۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ذهن خلاق
تپرواین ، کورت ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۲‬,‭‌ت۲ذ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معجزه ذهن برتر
مورفی ، جوزف ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌م۸‌م۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آرمانی ( خلق آینده سازمان )
اکاف ، راسل لینکلن ؛  تهران آسیا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۷ط۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قدرت ذهن خلاق
بوزان ، تونی ؛  تهران خانه فرهنگ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ب۸۶‌ق۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه خلاق : جعبه ابزار خلاقیت
کلگ ، برایان ، ۱۹۹۵- ؛  تهران لوح زرین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ک۷۶‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایده
هرن ، فردریک ؛  تهران موسسه مدیریت فناوری اطلاعات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۷۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ه۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هنر اندیشیدن
ماکسول ، جان سی . ؛  تهران ابوعطا، سپید   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌م۲۴د۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مگا خلاقیت
آلینیکوف ، آندری جی . ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭آ۷‌م۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ایده خلاق
دوبونو، ادوارد ؛  تهران ایران بان ، نشر قطره   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۱‬,‭د۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تمرین خلاقیت
دوبونو، ادوارد ؛  تهران دانش پژوهان جوان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭د۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آرمانی ( خلق آینده سازمان )
اکاف ، راسل لینکلن ؛  تهران آسیا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۷ط۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تفکر انتقادی
نیستانی ، محمدرضا ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۱‬,‭‌ن۹۴‌ت۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله
حائری زاده ، خیریه بیگم ؛  تهران نی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۲‬,‭‌ح۲‌ت۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چهار لنز نوآوری ( ابزاری قدرتمند برای تفکر خلاق )
گیبسن ، رون ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌گ۹‌چ۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2