کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ج‍م‍ن‌ ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ف‍ن‌ آوری‌ ان‍رژی‌
پ‍ارک‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ف‍ت‍وول‍ت‍ائ‍ی‍ک‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌س‍ازی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍رژی‌
م‍ت‍م‍رک‍ز ک‍ن‍ن‍ده‌
دودک‍ش‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ان‍رژی‌ ب‍ادی‌
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ان‍رژی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ا م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍ارس‍ام‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
ده‍ب‍ن‍ه‌ای‌، ه‍وم‍ان‌
خ‍راس‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ب‍ی‍رم‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ک‍ح‍ال‌ زاده‌، ه‍ادی‌
ف‍رزاد، ه‍وم‍ان‌
روش‍ن‌ زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ج‍ب‍ار، م‍ح‍س‍ن‌
ره‍ن‍م‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ام‍ورب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ار و ان‍رژی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
س‍روش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ع‍م‍ار وش‍ه‍رس‍از، ع‍م‍ران‌ آب‌ وان‍رژی‌، ره‌ ش‍ه‍ر، ب‍خ‍ش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وم‍طال‍ع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ع‍م‍ار وش‍ه‍رس‍از
م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک عمومی :استفاده از انرژی خورشیدی در خانه و کارخانه و مزرعه
روشن زائر، امانت الله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭ر۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انرژی خورشیدی
تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاههای خورشیدی
بیرمیان ، اسماعیل ؛  [تهران وزارت نیرو]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد سیستم های فتوولتائیک ازمیلی وات تا مگاوات ( شهرسالم )
پارسامقدم ، محسن ؛  تهران مهندسین مشاور معمار وشهرساز، عمران آب وانرژی ، ره شهر، بخش تحقیقات ومطالعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۳۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بویلر
توانیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات ( شهر سالم )
پارسا مقدم ، محسن ؛  تهران مهندسین مشاور معمار وشهرساز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۸۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تحقیق در طرحهای انرژی خورشیدی در پارک انرژی
مرکزتحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی روشهای ذخیره سازی سرما :پروژه تحقیق پیرامون روشهای ذخیره سازی سرما و کاربرد آنها( دستورکار شماره ۱۳)
تهران اموربرق . معاونت برنامه ریزی توانیر. دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آفتاب و نیرو
فرزاد، هومان ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف۴آ۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
توسعه انرژی بادی وخورشیدی در ایران
خراسانی ، اسماعیل ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۲۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار نیروگاههای خورشیدی
سمینار نیروگاههای خورشیدی ( اولین :۱۳۷۲ : تهران ) ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تحقیق در نیروگاههای خورشیدی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توجیه اقتصادی و فنی سیستمهای فتوولتائیک ( برق خورشیدی )در مقابل گسترش شبکه جهت تامین نیروی الکتریکی مورد نیاز پمپ آب شرب روستایی
دهبنه ای ، هومان ؛  تهران
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی سیستم خورشیدی با فن آوریهای انرژی معمولی
جبار، محسن ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۳۱۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی فنی و انتخاب نمونه مناسب جهت ساخت ؛T2
پژوهشگاه نیرو . گروه پژوهشی انرژیهای نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی نحوه تامین بهینه انرژی روستایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .معاونت امور زیربنایی ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۴۸/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی نیروگاه های سیکل ترکیبی
کحال زاده ، هادی ؛  دانشگاه آزاد ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌-۲۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فرآیند کسب انرژی از خورسید و انتقال آن به مخازن مرکزی آب گرم جهت تامین مصارف یک شهرک یا روستا به صورت شماتیک
تهران دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۱۶۲/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت یک نمونه نیروگاه دودکش خورشیدی
رهنما، محمد ؛  تهران متن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰/۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح توسعه سیستم های انرژی منطقه ای
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2