کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍رژی‌ -- اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
ان‍رژی‌ ، م‍ن‍اب‍ع‌
ان‍رژی‌ -- م‍ص‍رف‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
ان‍رژی‌ -- م‍ص‍رف‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ م‍ازن‍دران‌
ش‍ی‍ر --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
ازری‍اب‍ی‌ پ‍وی‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ان‍رژی‌
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د --ن‍وآوری‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ال‍ق‍ای‍ی‌
ان‍رژی‌ -- اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ان‍رژی‌ -- اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ان‍رژی‌ه‍ای‌ پ‍ای‍ان‌ن‍اپ‍ذی‍ر
روش‍ن‍ای‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
س‍ی‍ف‌ ، ف‍رح‍ب‍خ‍ش‌
رض‍اپ‍ور، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
رب‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌ ، ن‍ادر، ۱۳۳۶-
درخ‍ش‍ان‌ ، ش‍ه‍رام‌
اف‍ض‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ف‍ی‍ع‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ب‍ل‍ی‍ک‍س‍ل‍ی‌، ت‍ام‍س‌ آر.
ش‍ف‍ی‍ع‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۴۳-
پ‍ه‍ل‍وان‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اب‍رده‌ ، رض‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، زه‍ره‌
 
ناشر:
س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ان‌ ام‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍س‍ع‍ود رب‍ان‍ی‌
س‍اب‍ا
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذر
ه‍زاره‌ س‍وم‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ث‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌ (س‍اب‍ا)
ک‍ل‍ک‌ واژه‌
چ‍ک‍اد ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: 421 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت شیر
فرهنگی ، زهره ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۲۸۲‬,‭‌ف‍لا ۱۹۲،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صرفه جویی و مدیریت انرژی در سیستمهای حرارتی
تهران سابا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری انرژی در موتورهای برق
گلستانی داریانی ، نادر، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری روشنایی
گلستانی داریانی ، نادر، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای کاربردی کاهش هزینه های انرژی
شفیع زاده ، محمدعلی ، ۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌ش۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری روشنایی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاربردی کاهش هزینه های انرژی
شفیع زاده ، محمدعلی ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌ش۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری انرژی در موتورهای برق
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی نوین تولید انرژی الکتریکی و تکنولوژی های نوین مصرف بهینه آب و انرژی در بخش خانگی
پهلوان زاده ، محمدامین ؛  تهران چکاد هنر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌پ۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیاست های چند کشور در بکارگیری فناوری های نوین در تولید و مصرف انرژی
پهلوان زاده ، محمدامین ؛  تهران چکاد هنر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭‌پ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کارایی انرژی در تاسیسات الکتریکی
تهران هزاره سوم اندیشه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ک۱۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردISO ۵۰۰۰۱
ربانی ، مسعود ؛  تهران مسعود ربانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭ر۲۴ط۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی صرفه جویی و اصول مدیریت انرژی
رضاپور، کامبیز ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭ر۶‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زندگی خوب بدون سوخت های فسیلی
بلیکسلی ، تامس آر. ؛  تهران ثانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌ب۸۵ز۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تبدیل مستقیم انرژی
حسینی ابرده ، رضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌ح۵‌ت۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
انرژی های تجدیدپذیر
درخشان ، شهرام ؛  تهران انتشارات آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۰۸‬,‭د۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انرژی و آینده
سیف ، فرحبخش ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭آ۲‌س۹۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درایوهای فرکانس متغیر
ساری سید محمد علیان امیری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
با اصلاح الگوی مصرف دنیای متفاوتی را تجربه کنیم
افضلی ، حسین ؛  ساری کلک واژه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۱۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2