کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ل‍ن‍گ‍ر، م‍اری‍ا
راب‍رت‍س‍ون‌، س‍ام‍ان‍ت‍ا
اس‍ت‍ی‍ن‍س‍ن‌، ک‍ری‍گ‌، ۱۹۴۳ - م‌.
اس‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
وال‍ک‍ن‍ب‍اخ‌، ج‍ان‌
ی‍اچ‍ت‌، ک‍ارول‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ه‍ب‍ری‍ک‍ن‌، ج‍و
ی‍ع‍ق‍وب‌ ن‍ژاد، رح‍ی‍م‌
پ‍ات‍رس‍ون‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
ری‍س‍ن‍ر ، ت‍رادی‌
ف‍رای‌، ک‍رت‍ی‍س‌
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍اق‍وس‌: زان‍ی‍س‌
ص‍ف‍ار
ت‍وان‍ی‍ر: طرح‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍رک‍ز رای‍ان‍ه‌
س‍ه‍ا دان‍ش‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
س‍ائ‍س‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌: چ‍رت‍ک‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Excel 97<>
تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Excel 2000 اکسل ۲۰۰]
ریسنر ، ترادی ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[ Excel 97 اکسل ۹۷]
پاترسون ، لوئیس ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۱۷‌پ۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Office 2000 آفیس ۲۰۰۰]
پری ، گرگ ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌م۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[Excel 5 اکسل پنج ]در محیط ویندوز
رابرتسون ، سامانتا ؛  تهران کانون نشر علوم : چرتکه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام رنگی Excel 2007
تهران سها دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲۸۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Office XP آفیس ایکس پی ]
پری ، گرگ ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۴‬,‭آ۷،‌پ۳۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Microsoft Excel 2002 مایکروسافت اکسل ۲۰۰۲]
فرای ، کرتیس ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ( MS-EXCEL 2000 ام .اس .اکسل دوهزار)
یعقوب نژاد، رحیم ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ی۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ( MS EXCEL 2000 ام .اکسل .۲۰۰۰ ) پیشرفته
اسلامی ، محمود ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۵۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ Excel 97 اکسل نود و هفت ]
تهران توانیر: طرح اطلاعات مدیریت - مرکز رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۸‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اکسل ۲۰۰۲ در کوتاه مدت
هبریکن ، جو ؛  تهران سائسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۱۷،‌ه۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام [ Excel 2002 اکسل ۲۰۰۲]
لنگر، ماریا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ل۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کامپیوتر[ (ICDL)آی .سی .ی .ال - .ایکس پی ]مهارت چهارم
موسوی ، علی ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۷۶‌گ۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Excel 2003
استینسن ، کریگ ، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۴۵۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Microsoft Excel 2003 مایکروسافت اکسل ۲۰۰۳]
فرای ، کرتیس ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۳۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Microsoft Excel 2003 مایکروسافت اکسل ۲۰۰۳]
تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 303 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
توابع و فرمول ها در[ Excel اکسل ]
والکنباخ ، جان ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷و۱۷۱۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام رنگی Excel 2007
تهران سها دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 139 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری با[ Excel اکسل ]
یاچت ، کارول ؛  تهران ناقوس : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ی۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2