کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ای‍ران‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
رش‍داق‍ت‍ص‍ادی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ - ای‍ران‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا - ای‍ران‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
ش‍وراه‍ا-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ - ای‍ران‌ - ش‍رح‌ و وظای‍ف‌
خ‍اک‌ - ف‍ی‍زی‍ک‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ - ای‍ران‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
ب‍ودج‍ه‌
آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ان‍رژی‌ - ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ت‍ع‍رف‍ه‌-ای‍ران‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ - ای‍ران‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍ح‍اب‍ی‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
م‍اج‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
ب‍ای‌ ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ف‍رزی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۶:ت‍ه‍ران‌)
م‍دن‍ی‌ ، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ن‍ش‍رت‍وس‍ع‍ه‌
ج‍اودان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
۱-۱
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍زآم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
م‍رک‍زآم‍ارای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
پ‍ای‍دار
س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ف‍ردوس‍ی‌
ت‍اب‍ش‌ ب‍رق‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مدنی
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۳۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آب معدنی :چشمه های معدنی ایران
غفوری ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹۲۹/۱‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (با آخرین اصلاحات - تیر۱۳۷۵)
ابن علی ،علی اکبر ؛  تهران سازمان معین اداره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای روزنامه های ایران ؛۱۳۷۲
تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭ر۲‌ن۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نخستین همایش ملی انرژی تهران - اردیبهشت ۱۳۷۶
همایش ملی انرژی ( نخستین :۱۳۷۶:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و وظایف شوراهای اسلامی : روستا-بخش -شهر-استان بانضمام قوانین وآیین نامه های مربوطه
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۴۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از انتشار کتاب در ایران
آذرنگ ، عبد الحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭آ۴‌ش۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون آیین دادرسی کیفری جلد اول
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۶۵۰‬,‭‌م۳۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  ۲۱۰۶ ۱-۱   ، کیومرث
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه ای جامع در هزینه ها و تعرفه های برق
تهران تابش برق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۷۰۱‬,‭‌م۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظریه ها کتاب توسعه
سحابی ، عزت الله ؛  تهران نشرتوسعه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۴‬,‭‌م۳ر۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی در ایران
طباطبائی ، علی اصغر ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بودجه ریزی دولتی
فرزیب ، علیرضا ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴۴‬,‭‌ف۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم همراه با آئین نامه هاو ضوابط اجرائی آن با آخرین اصلاحات و الحاقات و نمونه اظهارنامه های مالیاتی به ویژه آراء مهم شورایعالی مالیاتی در رابطه با شرکت ها، مشاغل ، ارث ،معافیتهای مالیاتی و .... تصویب نامه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک خاک
بای بوردی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭S‬,‭۹۵۲۳‬,‭‌ب۲‌ف۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پول و بانک :ازنظریه سیاست گذاری
ماجدی ، علی ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرکزآموزش بانکداری   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۲۷۰۲‬,‭آ۶‌م۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتها درایران :شرکتهای سهامی ، غیرسهامی و تولیدی
سمیعی ، عبدالمحمد ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌س۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بررسی قوانین و مقررات مالی
محسنی ، عباس ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱۸‬,‭‌م۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شاخص بهای خرده فروشی کالاهاو خدمات مورد مصرف خانوارهای روستایی کشورسال ۱۳۶۹
تهران مرکزآمارایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۴۶‬,‭‌ش۲‌ص۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مقررات تامین اجتماعی برای بیمه شدگان ، کارفرمایان (شیوه های محسباتی و روشهای حسابداری )
تهران موسسه حسابرسی تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۷۴/۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9