کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ای‍ران‌ ارش‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ -- - ف‍رم‍ان‍ه‍ا
ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍رت‍رن‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ع‍ح‍ل‍ی‍ل‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ -- خ‍طب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ن‍اب‍ی‌ ش‍ری‍ف‍ی‌، ف‍رخ‌
راس‌، س‌ .ت‍ی‌ .اف‌
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۱۳-
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
خ‍داپ‍رس‍ت‌ح‍ق‍ی‌ ، اک‍ب‍ر
زاچ‍ک‍ان‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
 
ناشر:
ای‍ران‌ ارش‍اد
ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی فرترن
توسلی ، جواد ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ق۹‌ف۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اصول و کاربرد سیستم های پنوماتیک
خداپرست حقی ، اکبر ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۸۵‬,‭‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مبانی هیدرولیک و اجزای آن
جنابی شریفی ، فرخ ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر
زاچکانی ، ناهید ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۱۵‬,‭ز۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل کامپیوتری اسکلتهای ساختمانی
راس ، س .تی .اف ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ر۲،‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عدالت اجتماعی :مسائل اقتصادی خطبه های نماز جمعه
هاشمی رفسنجانی ، اکبر، ۱۳۱۳- ؛  تهران روابط عمومی و ارشاد اسلامی سازمان صنایع ملی ایران   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۲‬,‭‍ه۲‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرمان تاریخی امام امت سرفصل نوینی در انقلاب اسلامی
تهران ارشاد اسلامی ، سازمان صنایع ملی ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۸۱‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک