کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌.م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍ص‍ن‍ای‍ع‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌-ای‍ران‌
ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا -ای‍ران‌ - ش‍اخ‍ص‍ه‍ا
ص‍ن‍ع‍ت‌ و م‍ع‍دن‌- ک‍ارگ‍اه‍ه‍ا
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌-آم‍ار
آم‍ار
درآم‍د-ای‍ران‌- ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ارگ‍اه‍ه‍ا-ای‍ران‌-آم‍ار
ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ش‍اخ‍ص‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌.م‍رک‍ز آم‍ار
ای‍ران‌ .س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .م‍رک‍ز آم‍ار
ای‍ران‌.س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌.م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
ای‍ران‌.س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌.م‍رک‍ز آم‍ار
ای‍ران‌ .س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌.م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
ای‍ران‌ .س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
م‍رک‍زآم‍ار ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح تهیه نماگرهای آموزش عالی ۱۳۷۳-۷۴
ایران .سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ؛  تهران مرکزآمار ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۲۲‬,‭‌ف‍لا۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح آمار گیری صنعتی سال ۱۳۷۲- آمار کارگاههای صنعتی کشور سال ۱۳۷۱
ایران .سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۵۶‬,‭‌ف‍لا۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی صنعت و معدن مرحله دوم -۱۳۷۴:نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی ۵۰ نفر کارکن و بیشتر کشور۱۳۷۳
ایران .وزارت سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۴۳۶‬,‭‌ف‍لا۹‌س۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی صنعت و معدن -مرحله دوم ۱۳۷۴: نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی ۱۰-۴۹ نفر کارکن کشور۱۳۷۳
ایران .سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۴۳۶‬,‭‌ف‍لا۹‌س۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شاخص بهای خرده فروشی کالاها و خدمات مورد مصرف خانواده های روستائی ایران .بهار ۱۳۶۱ - بهار ۱۳۶۳-
ایران .سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۲۳۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور -فروردین ۱۳۷۶
ایران .سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۲۳۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شاخص بهای خرده فروشی کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهای روستایی کشور سال ۱۳۷۵
ایران .سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابهای ملی ایران ۱۳۷۰-۷۶
ایران .سازمان برنامه و بودجه . مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭د۴‌ف‍لا۹‬,‭ال‍ف‍۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جدول داده -ستانده ایران سال ۱۳۷۰
ایران .سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۴۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی کشور-۱۳۷۷
ایران .سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۵۶‬,‭‌ف‍لا۹ط۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نماگرهای اقتصاد جمهوریی اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ایران ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک