کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ - ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌
ک‍ار-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ائ‍ی‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ای‍ران‌ - اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌
زم‍ی‍ن‍داری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍رق‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ش‍ه‍رداری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
ن‍ش‍ر راه‍ن‍م‍ا
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
۱-۱
ن‍ش‍ر آب‍ت‍ی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
خ‍ورش‍ی‍د ن‍و
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ف‍ردوس‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دادگ‍س‍ت‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  ۲۱۰۶ ۱-۱   ، کیومرث
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم همراه با آئین نامه هاو ضوابط اجرائی آن با آخرین اصلاحات و الحاقات و نمونه اظهارنامه های مالیاتی به ویژه آراء مهم شورایعالی مالیاتی در رابطه با شرکت ها، مشاغل ، ارث ،معافیتهای مالیاتی و .... تصویب نامه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آئین و رویه دادرسی کیفری و قوانین مربوط به دیوان کیفر
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل قانون مدنی با اصلاحات و تغییرات بهمن ماه ۱۳۳۷
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی :کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفر ارتش و غیره با تمام اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
لایحه قانونی استخدامی کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجلس شورای ملی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین استخدامی و مقررات مالی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین بیمه اجباری ( شخص ثالث )و بیمه گری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید نو   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ثبتی جامع قوانین و تصویبنامه ها و آئیننامه های راجع به ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات و دفاتر اسناد رسمی و دیگر مقررات ثبتی بانضمام مقررات تملک آپارتمانها و ثبت کشتیها و قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ، مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه آن تا اسفند۱۳۵۶
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران زرین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات گمرکی بنادر و کشتیرانی دریائی و ترانزیت
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹۴۲۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶ لوایح - تصویبنامه ها-آئین نامه ها-بخشنامه ها و موادی از قانون شهرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [هرمزگان ] شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۵‬,‭۱۷/‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آیا می دانید :حقوق کارگر و کارفرما از چه قرار است ؟
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر راهنما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹آ۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حریم از نظر فنی و حقوقی و قوانین مربوط
ایران .قوانین و احکام ؛  ۱۲۶۸ ۱-۱   ، مترجم ۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :ورشکستگی و تصفیه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون زمین شهری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور، نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی :به انضمام قانون شهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و کلیه قوانین - آئین نامه ها - تصویبنامه های مربوط به قانون کار
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم :ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
ایران .قوانین و احکام ؛  دادگستری جمهوری اسلامی ایران   ،
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] نشر آبتین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قوانین شهرداری بطور کامل :نظام معماری - نظام صنفی :انجمن های شهرستان و استان ، مجازات محتکران ، استخدام و بازنشستگی ماموران شهرداری ، اماکن عمومی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  سازمان انتشارات جاویدان   ،
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9