کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ده‍ا
ای‍ران‌
ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ا
ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
رل‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌ .واح‍د ب‍رق‌
 
ناشر:
وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌، واح‍د ب‍رق‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و طرح‍ه‍ا، اداره‌ ح‍ف‍اظت‌ ورل‍ی‍اژ
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سدهای ایران
ایران .وزارت آب و برق .واحد برق ؛  تهران وزارت آب و برق   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
در جستجوی آب
ایران .وزارت آب و برق ؛  وزارت آب و برق   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۰۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت آب و برق خوزستان در سال ۱۳۷۶
ایران .وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان ؛  اهواز سازمان آب برق خوزستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت آب و برق خوزستان در سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان ؛  اهواز سازمان آب برق خوزستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه فعالیتهای شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در سال ۱۳۷۳
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ؛  اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۰۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رله ها و وسائل حفاظتی در سیستمهای الکتریکی
ایران .وزارت آب و برق ؛  تهران وزارت آب و برق ، واحد برق ، اداره کل مهندسی و طرحها، اداره حفاظت ورلیاژ   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: گ‌-۳۰۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمینار کابلهای نیرو
ایران .وزارت آب و برق .واحد برق ؛  تهران وزارت آب و برق   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: گ‌-۳۰۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک