کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ت‍ورب‍ی‍ن‌
ب‍رق‌ - ت‍ول‍ی‍د
ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌-آم‍ار
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ف‍ارس‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ورب‍وژن‍رات‍وره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ت‍ب‍ری‍ز
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
ب‍رق‌
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر .م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌.م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌.ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ و م‍خ‍اب‍رات‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. واح‍د آم‍وزش‌
ت‍ک‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب هادی در مناطق آلوده
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیش بینی وضعیت تولید نیروگاههای شبکه سراسری در سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۱‬,‭د۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس شبکه سراسری برق Proceeding of the first power system conference Tehran 15,16 Nov. 1986
ایران .وزارت نیرو .توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نیروگاههای حرارتی :توربین
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۳۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیگ بخار نیروگاه حرارتی
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  شرکت توانیر. واحد آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درس مقدماتی توربینهای گازی
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۹۴،د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بازدید کارشناسان قسمت کامپیوتر از سیستم کامپیوترهای نیروگاه شهید سلیمی
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر. مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در پنجمین سمینار برق نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ششمین گردهمائی مسئولین ابزار دقیق و کنترل نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مولفه های متقارن و محاسبات اتصال کوتاه در شبکه های سه فاز
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بررسی امکانات احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی در استان فارس
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بویلر کمکی رامین اهواز
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزارش مختصری از واحدهای نیروگاه جدید تبریز
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۹،‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت بهره برداری و تعمیرات شبکه سراسری در سال ۱۳۶۴
ایران .وزارت نیرو .توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسی های فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۱‬,‭‌ف‍لا۹،و۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گردهمایی بررسی مشکلات ساخت داخل در صنعت برق :مجموعه مقالات
ایران .وزارت نیرو.شرکت توانیر.معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  [تهران ] تکاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
منتخب مقالات اخذ شده از شبکه اینترنت در زمینه صنعت برق در سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .سازمان مدیریت توانیر.معاونت منابع اطلاعات مدیریت .مرکز اطلاع رسانی .کتابخانه ؛  تهران معاونت منابع اطلاعات مدیریت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد معاونت اداری و مالی سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو. شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، [؟۱۳۶۷]
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد معاونت اداری و مالی سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو. شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، [؟۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توربوژنراتورهای دو قطبی :مشخصات فنی ضروری
وزارت نیرو .سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۶۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هماهنگی در عایق کاری
وزارت نیرو .شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6