کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
م‍دارش‍ک‍ن‌ ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ب‍رق‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌
س‍ی‍ت‍م‌ س‍وخ‍ت‌
خ‍ازن‍ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ق‍طع‌ ج‍ری‍ان‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
رل‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
ب‍رق‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
م‍خ‍اب‍رات‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍رق‌ ری‌
 
پدیدآور:
س‍ف‍ی‍دگ‍ر، م‍ح‍س‍ن‌
ق‍ری‍ش‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
اح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ی‍اه‍ی‌، ن‍اص‍ر
ش‍ی‍ش‍ه‌گ‍ری‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ت‍ی‍م‍وری‌، ف‍ری‍ب‍رز
ف‍لاک‌، م‍ی‍ش‍ل‌
ک‍وه‌ ن‍وری‌، ن‍اص‍ر
ع‍اش‍وری‌، ن‍اص‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
طری‍ق‍ت‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌. ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ت‍وان‍ی‍ر. س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش عملی اتصال زمین
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  وزارت نیرو، ستاد سازندگی و آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۹،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستم روغنکاری واحدهای هیتاچی قدیم
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روغن و روغنکاری توربین گاز فیات
تیموری ، فریبرز ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۹۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه ای بر رله ها وحفاظت سیستمهای الکتریکی
گیاهی ، ناصر ؛  وزارت نیرو. ستاد سازندگی و آموزش   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مسائل عملی در ارتباطات مایکروویو
فلاک ، میشل ؛  تهران توانیر. ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۰۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اثرات عدم تعادل بار در شبکه توزیع
ایران .وزارت نیرو، ستاد سازندگی و آموزش اصفهان ؛  ستاد سازندگی و آموزش اصفهان   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدارشکن هوائی
سفیدگر، محسن ؛  وزارت نیرو. ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدارشکن ( دیژنکتور-بریکر)
سفیدگر، محسن ؛  وزارت نیرو. ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجهیزات شبکه فشار قوی
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تصحیح کردن ضریب قدرت با خازنها
عاشوری ، ناصر ؛  تهران نیروگاه ری   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۳۱۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنائی با سیستم سوخت توربین گازی فیات
کوه نوری ، ناصر ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۱۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم کنترل آنالوگ و حفاظت توربینهای گازی از نوع ( GE اسپیدترونیک MARK II)
احمدیان ، محمد ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۳۱۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم هوای خنک کننده توربین گازی میتسوبیشی
قریشی ، مجید ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۱۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تغذیه داخلی A.E.G.
طریقت ، علیرضا ؛  ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۱۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم کنترل الکتونیک توربین گازی فیات
شیشه گری ، منوچهر ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش . نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۱۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک