کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو-ام‍ور ب‍رق‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو-ام‍ور ب‍رق‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو-ام‍ور ب‍رق‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعمل ها:در رابطه با فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق
ایران .وزارت نیرو-امور برق ، معاونت بازرگانی ؛  تهران معاونت بازرگانی توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌خ۳،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعمل ها:در رابطه با فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق
ایران .وزارت نیرو-امور برق ، معاونت بازرگانی ؛  تهران معاونت بازرگانی توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک