کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌-آم‍ار
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد معاونت اداری و مالی سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو. شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، [؟۱۳۶۷]
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد معاونت اداری و مالی سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو. شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، [؟۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هماهنگی در عایق کاری
وزارت نیرو .شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدل بندی آماری مصرف برق برای شبکه سراسری فرانسه و امکان کاربردی آن برای مصرف برق ایران
وزارت نیرو .شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۷۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک