کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍رارزش‌ اف‍زوده‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌-ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
[ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌]
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
وزارت‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌ ودارای‍ی‌ ،س‍ازم‍ان‌ ام‍ور م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل قانون مدنی با اصلاحات و تغییرات مصوبه پانزدهم بهمن ۱۳۳۷ : بث انضمام قانون و آئین نامه حمایت خانواده
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۹‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ،مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌ل۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ،مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌ل۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات بر ارزش افزوده ( به همراه فهرست موضوعی ومتن قوانین ارجاعی )
[ایران .قوانین واحکام ] ؛  [تهران ] وزارت امور اقتصادی ودارایی ،سازمان امور مالیاتی کشور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۲۸‬,‭‌ق۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی مدنی
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۴‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰‬,‭‌م۲۸‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰‬,‭‌م۲۸‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک