کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ول‍ت‍اژ خ‍ازن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو( م‍ت‍ن‌)
ن‍وی‍ن‌، آس‍وده‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو (م‍ت‍ن‌)
وزارت‌ ن‍ی‍رو. م‍ت‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تقویم آموزشی سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو.مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌م۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی برج خنک کن واحد یک ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان
ایران .وزارت نیرو .مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو (متن )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۶۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تبدیل برنامه های کامپیوتری مطالعه سیستم و شبکه
ایران .وزارت نیرو .مرکز تحقیقات نیرو( متن ) ؛  تهران متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ خازنی
ایران .وزارت نیرو .مرکز تحقیقات و تکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۲۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال نیرو
نوین ، آسوده ؛  تهران وزارت نیرو. متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۳۱۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک