کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌(ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ) -ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍ت‍راک‍م‌ س‍ازی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ( ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ش‍ت‍رک‌ اطلاع‍ات‍ی‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌(ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍رب‍ی‍گ‍ل‍و، م‍وس‍ی‌
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌
ف‍ال‍ک‌، ب‍ن‍ت‌
گ‍اف‍ی‍ن‌، آدام‌
پ‍رن‍ده‌، ع‍ل‍ی‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ک‍ت‍اب‍داران‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌( ۱۳۷۴:ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌)
ک‍ام‍ر، داگ‍لاس‌
ح‍اف‍ظی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
ش‍ی‍پ‍ل‍ی‌،ک‍ری‍س‌
آی‍ت‍ک‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
اب‍طح‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اس‍ت‍ب‍روک‌،ن‍وئ‍ل‌
دج‍س‍وس‌، ادم‍ون‍د ای‍ک‍س‌
گ‍رای‍م‍ز، گ‍ال‍ن‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
دب‍ی‍زش‌
ن‍ص‌
ت‍وان‍ی‍ر]
[ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
اس‍ح‍اق‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
آروی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌، اداره‌ ک‍ل‌ آم‍ار و اطلاع‍ات‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
س‍ان‍س‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ار
ش‍ای‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت و وب
[تهران ] فار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اینترنت در ۲۴ ساعت
استبروک ،نوئل ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌خ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی اینترنت با ویژوال بیسیک ۶ در ۲۱روز
آیتکن ، پیتر ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۱۰۵‬,‭و۹آ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فوریتهای اینترنت : راهنمایی جامع برای دانشجویان ، معلمان ، کتابدارن و همه علاقمندان
جعفربیگلو، موسی ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ج۷‌ف۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با اینترنت
حافظیان ، محمود ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از اینترنت :راهنمای ارتباط با شبکه های کامپیوتری جهان
گافین ، آدام ؛  تهران آروین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌خ۹‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
nternetIبه زبان ساده
فالک ، بنت ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط بین شبکه ای باTCP/IP
کامر، داگلاس ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ،مرکز مدارک اقتصادی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات و نتایج سمینار کتابداران سازمان برنامه و بودجه ،۳۰ تا ۳۱اردیبهشت ۱۳۷۴ ، بندرعباس
سمینار کتابداران سازمان برنامه و بودجه ( ۱۳۷۴:بندرعباس ) ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌س۸۱۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Internt
هان ، هارلی ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از وب
شیپلی ،کریس ؛  تهران اسحاق   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
به دنیای اینترنت خوش آمدید
تهران مؤسسه تحقیقاتی وانتشاراتی نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
متن شناسی ساخت یافته < : فن آوری بزرگراههای اطلاعاتی >در زبان فارسی
ابطحی ، ابراهیم ؛  تهران وزارت کشاورزی ، اداره کل آمار و اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اینترنت
دجسوس ، ادموند ایکس ؛  توانیر]   ،
شماره راهنما: گ‌-۹۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیشگامان صنعت برق
شماره راهنما: گ‌-۹۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با اینترنت و اینترانت :ویژه مدیران ارشد سازمان توانیر
شرکت توانیر .معاونت منابع اطلاعات مدیریت .مرکز رایانه ؛  [تهران ] شرکت توانیر. معاونت منابع اطلاعات مدیریت   ، [۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هارلی هان اینترنت را آموزش می دهد
هان ، هارلی ؛  تهران سانسی , کتاب غزال   ، ۱۳۷۹ ,
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ه۲۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ Internet اینترنت ]
گرایمز، گالن ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تجارت در اینترنت
پرنده ، علی ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایران و شبکه جهانی اینترنت
تهران [شرکت توانیر]   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7