کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍اره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
ب‍اره‍ا
ت‍ول‍ی‍د ان‍رژی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۶۳/۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
رل‍ه‌ه‍ا
وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍اره‍ا
ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ب‍اس‌ ب‍اره‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ش‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
داس‌،رب‍ات‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌ت‍ه‍ران‍ی‌، لادن‌
ب‍رخ‍وردارک‍اش‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
پ‍اک‌ ن‍ژاد، س‍وداب‍ه‌
ش‍ک‍ی‍ب‍ا، م‍س‍ع‍ود
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍لائ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
[ت‍وان‍ی‍ر]
ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ان‍رژی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ب‍ی‌ ن‍ا
ب‍ی‌ ن‍ا]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت بار و انرژی سیستم بهم پیوسته و مناطق در مهر ماه سال ۱۳۶۳
شرکت توانیر .گروه آمار ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
باس بارها یا شینه ها(Busbars)
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی .دفتر مهندسی انتقال ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات بار و تعیین راکتورهای شبکه سراسری
وزارت نیرو ؛  [بی جا] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه بار و انرژی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل بار و فرکانس در سیستمهای انرژی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل فرکانس بوسیله حذف اتوماتیک بارload shedding
شکیبا، مسعود ؛  وزارت نیرو   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز مرکز مصرف شهری و روستائی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان تا سال ۱۳۸۲
ملائی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۸۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه ای درموردآشنایی باتجهیزات پست
برخوردارکاشانی ، جعفر ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۱۰۰۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری آبان ماه ۱۳۷۸
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی طرح رله های حذف بار در فرکانس پائین شبکه مجزای شمالی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
تهران توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهره برداری بهینه از نیروگاههای برق :پخش اقتصادی بار
[توانیر]   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق سال ۱۳۷۳
تهران مدیریت دیسپاچینگ . دفتر برنامه ریزی اطلاعات فنی انرژی و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد سیستم تغذیه جریان مستقیم (lvdc) ایستگاههاس فوق توزیع ۶۳/۲۰ و ۱۳۲/۲۰کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات وتکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۶
شماره راهنما: اس‌-۲۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ناهنجاری در شبکه به هم پیوسته هند در روز دوم ژانویه ۲۰۰۱
داس ،رباتی ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۱۶۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیش بینی و برآورد احتیاجات انرژیهای اولیه جمهوری اسلامی ایران برای ...
وزارت نیرو .مدیریت برنامه ریزی انرژی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۹۰/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه برآورد حداکثر بار مورد نیاز استانهای کشور( به تفکیک دهستانها و مصارف بزرگ )
وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وضعیت بار مشترکین صنعتی برق گیلان طی سال ۱۳۷۳
[بی جا بی نا]   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۴۷/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بار و انرژی
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای مازندران تا سال ۱۳۸۸
هاشمی تهرانی ، لادن ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای تهران تا سال ۱۳۸۸
پاک نژاد، سودابه ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3