کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازرس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ا
ن‍ظام‍ه‍ای‌ ب‍ازرس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍ازرس‍ی‌
ان‍ب‍اره‍ا
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ی‌
ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ه‍رآب‍اد
ب‍رج‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ج‍وادی‌، ح‍م‍ی‍د
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ح‍ق‍ان‍ی‌ذب‍ی‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
دف‍ت‍رخ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍الا
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح عملیات انجام شده در اولین بازرسی دوره ای ۲۵۰۰۰ ساعت کار واحد یک نیروگاه حرارتی طوس تعمیرات نیمه اساسی
حقانی ذبیحی ، حسین ؛  تهران دفتر فنی بهره برداری برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۶۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی
[بی جا] سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: گ‌-۱۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیشنهاد پروژه برنامه کامپیوتری بانک اطلاعاتی شبکه سراسری برق ایران ( بخش خطوط انتقال )
شماره راهنما: گ‌-۷۲۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بازرسی - قوانین و مقررات دستورالعمل اجرایی
جوادی ، حمید ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات شرکت توانیر:۱ - نظام بازرسی و کنترل کیفی در صنعت برق .۲ - مکانیزاسیون شبکه های توزیع برق .۳ - قرائت مشترک کنتورهای آب و برق و گاز.۴ - بررسی انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه ها
سازمان توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل اقلام ورودی به انبار نیروگاهها
تهران دفترخدمات مهندسی کالا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۷۲۰۰۱۱۰ف‌۱-۲ه‍ -خ‌
استاندارد برقگیرهای اکسید فلزی برای سیستمهای با ولتاژ ۲۰ و ۳۳ کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۲
شماره راهنما: اس‌-۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظام بازرسی و کنترل کیفی برجهای انتقال نیرو
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۷۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه برق آبی
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۸۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات شرکت توانیر ( ۴مقاله )
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، [ بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۲۱۲۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تدوین نظام بازرسی و کنترل کیفی تابلوهای برق و تجهیزات مربوط
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تدوین نظام بازرسی و کنترل کیفی تابلوهای برق و تجهیزات مربوط
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تدوین نظام بازرسی و کنترل کیفی تابلوهای برق و تجهیزات مربوط
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده نظام بازرسی و کنترل کیفی و بازرسیهای نهایی تابلوهای برق و تجهیزات مربوطه
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظارت و راهنمایی در پیاده سازی نظام بازرسی و کنترل کیفی تدوین شده در یکی از صنایع مورد نظر
وزارت نیرو .صنایع آب و برق ؛  [تهران وزارت نیرو]   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۲۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه آبی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاه برق آبی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر بازرسی و کنترل کیفی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحاه اول پروژه تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاهی
وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران مهندسین مشاور نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۹/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جمع آوری و بررسی استانداردهای قابلیت اطمینان ، کنترل کیفیت و انتخاب استانداردهای مناسب جهت بازرسی و کنترل کیفیت
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران مهندسین مشاور نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۳۰۰/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
موارد عمومی و قانونمندیهای ضروری جهت قابلیت اطمینان ، بازرسی و کنترل کیفیت
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران مهندسین مشاور نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۳۰۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3