کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ت‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ه‌ ب‍ت‍ون‍ی‌
ب‍ت‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍ن‍ی‍ده‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌
س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌
ب‍ت‍ن‌
ب‍ت‍ن‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
دال‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍خ‍اری‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو(
پ‍س‍ت‌
س‍ی‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
وارس‍ت‍ه‌، م‍ه‍دی‌
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌، ه‍رم‍ز
ت‍وک‍ل‍ی‌،رس‍ول‌
اس‍ت‍ی‍دم‍ن‌، ج‍ی‍م‍زس‍ی‌
ع‍زی‍زی‍ان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ورب‍رق‌
م‍ج‍ت‍ه‍دی‌ ، س‍وس‍ن‌
ه‍اس‍ون‌ ، ام‌ .ن‌
ش‍ای‍ان‍ی‌، اس‍ک‍ن‍در
م‍ن‍ص‍وری‌ک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ن‍وی‍ل‌
ک‍ی‌ ن‍ی‍ا، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
 
ناشر:
گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ق‍طع‍ات‌ س‍ی‍م‍ان‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ره‍ام‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ور م‍ع‍رف‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍ش‍اور س‍ان‍و
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ی‍زد
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه
کی نیا، امیرمسعود ؛  اصفهان جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳۲۴‬,‭‌ک۹آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بتن پیش تنیده Prestressed Concrete
تعاونی ، شاهین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ت۷‌ب۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بتن سازی عملی
تهران ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ب۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بتن پیش تنیده
مجتهدی ، سوسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۴۴‬,‭‌م۳‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بتن دانه سبک
فامیلی ، هرمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بتن مسلح محاسبات مستقیم و سریع بتن مساح بر اساس آئین نامه 318-77) ACI)
وارسته ، مهدی ؛  تهران انتشارات اندیشمند   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭و۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی پخت سیمان
عزیزیان ، محمد رضا ؛  تهران شرکت مهندسی و قطعات سیمان ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۸۱‬,‭‌ع۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جداول طرح اعضاء بتن مسلح ، طرح به روش بارنهائی براساس آئین نامه ACI
هاسون ، ام .ن ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۲۹‬,‭‍ه۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی بتن
نویل ؛  تهران انتشارات پرهام   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ن۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بتن مطابق با استانداردهای آلمان
تهران مترجم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۲۹‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بتن سازی در کارگاه
شایانی ، اسکندر ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ش۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نمودارهای طرح اعضا بتن مسلح بروش حالت حدی نهائی بر اساس آئین نامه CP110 با توزیع یکنواخت مستطیلی تنش در بتن ، دال ، تیر با آرماتور یکطرفه ، تیر با آرماتور دوطرفه ، ستون مستطیلی با آرماتور متقارن
استیدمن ، جیمزسی ؛  تهران گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح و محاسبه مخازن بتن آرمه در مهندسی بهداشت بر اساس استانداردACI35OR -77
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبه دالهای بتن آرمه به روش لوله های گسیختگی
قالیبافیان ، مهدی ؛  [بی جا] مهندسان مشاور سانو   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هسته های قیری برای سدهای خاکی و سنگریز
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰کیلوولت معمولی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: اس‌-۲۲۲
استاندارد معیارهای طراحی و مهندسی دودکش نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی
ایران .وزارت نیرو .اموربرق ؛  ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و تهیه راهنمای کاربردی استفاده از بتن پلاستیک در پرده آب بند سدها
منصوری کیا، محمدتقی ؛  اهواز موسسه فرهنگی نور معرفت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۳‬,‭‌م۸‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در تخریب سازه های بتنی پست های انتقال و ارائه روش هایی برای جلوگیری از آن
توکلی ،رسول ؛  یزد شرکت برق منطقه ای یزد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۲۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
[پایه بتونی ]
تهران دفتر مهندسی توزیع   ، [۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2