کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍ج‍ن‍ورد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌
گ‍روه‌ه‍ای‌ ک‍ار
ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍رق‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌ -- ای‍ران‌ -- ح‍ف‍اظت‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
ت‍روری‍س‍م‌
 
پدیدآور:
دش‍ت‍ی‌، رض‍ا
ب‍ه‍رام‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
دش‍ت‍ی‌ ، رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‌ ات‍رک‌
ب‍ی‍ژن‌ ی‍ورد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کار گروهی
بجنورد بیژن یورد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌ک۱۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری
بهرام زاده ، حسینعلی ؛  بجنورد بیژن یورد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ب۸۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با پدافند غیرعامل در صنعت برق
دشتی ، رضا ؛  بجنورد دانش اترک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۲۵‬,‭د۲۵آ۵‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پایداری شبکه تولید برق ایران در برابر تهدیدات تروریستی
دشتی ، رضا ؛  بجنورد دانش اترک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭د۵‌پ۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تهدیدات تروریستی علیه شبکه انرژی برق
دشتی ، رضا ؛  بجنورد دانش اترک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۴۳۱‬,‭د۵د۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تهدیدات خصمانه علیه صنعت برق
دشتی ، رضا ؛  بجنورد دانش اترک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۷‬,‭د۵‌ت۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک