کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍خ‍ار آب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
BGVن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ش‍ی‍م‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ان‍دازه‌گ‍ی‍ره‍ای‌ آب‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
ک‍ات‍ی‍ون‍ی‍ت‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ آب‌
ب‍خ‍ار آب‌
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ج‍داس‍ازی‌ آب‌ و ب‍خ‍ار
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍راچ‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
س‍وب‍وت‍ی‍ن‍ا، ن‌ .پ‌.
م‍وی‍دی‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
ف‍رخ‌ پ‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌
پ‍اش‍ائ‍ی‌ ک‍ل‍ج‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍وب‍وت‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
اک‍ب‍ر م‍ع‍ص‍وم‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ت‍وان‍ی‍ر.دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز، ب‍خ‍ش‌ ش‍ی‍م‍ی‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ب‍ی‌ ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ب‍ی‌ ن‍ا]
گ‍روه‌ ش‍ی‍م‍ی‌ دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
درمان آب دیگ نیروگاه بندرعباس با فسفات و بازدید از چند نیروگاهی که لواکسین مصرف میکنند
مویدی ، فضل الله ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ابزار دقیق مکانیکی
تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انواع دیگها
پاشائی کلجاهی ، حسن ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کد کامپیوتری جدول آب و بخار
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اندازه گیری
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
درمان آمیخته آب /بخار با اکسیژن و آمونیاک در واحدهای تولید با دیگها یکسره جریان اجباری
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاتیونیتها، سولفور کربن
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اجمالی سیستم های کنترل دیگ بخار در نیروگاه بعثت - تهران
سراچی ، همایون ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه شهید سلیمی نکا
شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تکنولوژی آب در نیروگاههای بخار
[بی جا] وزارت نیرو   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آب و کنترل شیمیایی آن در نیروگاههای حرارتی
سوبوتینا ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایش توربین فشار قوی و پمپ آب تغذیه دیگ بخار
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساختمان و اصول طراحی دیگهای بخار
[بی جا] اکبر معصومی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جزوات فنی نیروگاه حرارتی
فرخ پی ، شاهرخ ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگهای بخار
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آب و کنترل شیمیایی آن در نیروگاههای حرارتی
سوبوتینا، ن .پ . ؛  نیروگاه حرارتی رامین اهواز، بخش شیمی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۵۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وسومین گردهمائی مسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه تبریز
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر.دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و دومین سمینار شیمی نیروگاهها۲۲- ۸۷/۷/۱۸ : نیروگاه شهید رجائی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نکاتی چند درباره جداسازی آب وبخار، سطح آب دیگهای بخار واختلاف سطح آب در طول درام
تهران دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعملهای VGB نیروگاههای برق به شماره VGB- 11GH :
گروه شیمی دفتر فنی تولید   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۴۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3