کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رآورد ب‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ول‍ی‍د ان‍رژی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
طرح‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍رآورد ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
 
پدیدآور:
آذرآب‍اد، ک‍م‍ال‌
ه‍اش‍م‍ی‌ت‍ه‍ران‍ی‌، لادن‌
پ‍اک‌ن‍ژاد، س‍وداب‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، اح‍م‍د
پ‍اک‌ ن‍ژاد، س‍وداب‍ه‌
م‍لائ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ب‍رق‌، ام‍ور ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ی‍زد. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز مرکز مصرف شهری و روستائی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان تا سال ۱۳۸۲
ملائی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۸۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثربار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای اصفهان تا سال ۱۳۸۳
آذرآباد، کمال ؛  تهران سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۱۳۷۹
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای یزد .معاونت برنامه ریزی ؛  یزد شرکت برق منطقه ای یزد. معاونت برنامه ریزی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۶۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیشنهاد روشی جهت شناسایی و تصحیح داده های نامناسب بار در شبکه سراسری ایران مورد استفاده در برآورد بار کوتاه مدت
تهران توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد بار و انرژی شرکت برق منطقه ای زنجان
شرکت توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۸/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز مراکز مصرف شهری و روستائی شرکت برق منطقه ای کرمان تا سال ۱۳۸۲
شرکت توانیر .دفتر مدیریت مصرف برق ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۳۰/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اهداف کمی برآورد بار و طرحهای تولید و انتقال
وزارت نیرو   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۰/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف و برآورد بار
مسعودی ، بهمن ؛  تهران موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۳/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد کلان حداکثر بار مناطق مختلف تا سال ۱۳۸۲
شرکت توانیر .دفتر طرح و برنامه ریزی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۱۲۱/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد انرژی الکتریکی و حداکثر بار کل کشور ایران ۱۴۰۰
وزارت نیرو .دفتر طرح و برنامه برق ؛  تهران توانیر   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای اصفهان تا سال ۱۳۸۳
وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۴۱/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای اصفهان تا سال ۱۳۸۳
شرکت توانیر .امور برق ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۴۲/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دوره مدیریت کاربردی مدیریت مصرف و مصرف بار
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۶۷/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش جزء به جزء برآورد بار
وزارت نیرو .امور برق ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۰۷/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای مازندران تا سال ۱۳۸۸
هاشمی تهرانی ، لادن ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای تهران تا سال ۱۳۸۸
پاک نژاد، سودابه ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان تا سال ۱۳۸۸
جعفری ، احمد ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای اصفهان تا سال ۱۳۸۸
آذرآباد، کمال ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۴/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای باختر تا سال ۱۳۸۸
پاک نژاد، سودابه ؛  [تهران ] وزارت برق ، امور برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۵/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای غرب تا سال ۱۳۸۸
پاک نژاد، سودابه ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۶/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9