کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍د ت‍اری‍ک‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ل‍م‍ب‍ه‌ ذخ‍ی‍ره‌ای‌
اق‍ت‍ص‍اد
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ک‍ول‍ره‍ای‌ آب‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ل‍ب‍اس‍ش‍وی‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ خ‍ش‍ک‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
آق‍اج‍ان‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ه‌
غ‍ف‍اری‌، رض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍ش‍اور م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍ی‍لان‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ب‍ی‌ ن‍ا]
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی طرح نیروگاه کوچک سد تاریک
شرکت آب منطقه ای گیلان ؛  [رشت ] شرکت سهامی آب منطقه گیلان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اتصالات نیروگاه بندر عباس و تقویت نواحی فارس و جنوب شرقی
آقاجانی ، نصرت اله ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی نیروگاههای هسته ای در ایران
غفاری ، رضا ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: گ‌-۱۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرائط امکان ، و روش استفاده ار نیروگاههای هسته ای
وزارت نیرو ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی مالی و فنی نیروگاه بعثت طی سالهای ۱۳۵۵- ۱۳۷۲
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲]
شماره راهنما: گ‌-۳۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی فنی -اقتصادی پستهای توزیع فشرده
مرکزتحقیقات نیرو .بخش برق ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۶۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وتشریح داده های اقتصادی واحدهای نیروگاه حرارتی برق =Illustrative economic data for thermal electric power plants
شماره راهنما: گ‌-۸۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی امکان کاهش مصرف برق در ماشینهای لباسشویی خانگی
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در کولرهای آبی
تهران مشاور مرکز تحقیقات نیرو. بخش انرژی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۳۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق سه ماهه چهارم سال ۷۹
وزارت نیرو-توانیر، معاونت بازرگانی و بررسیهای اقتصادی ؛  تهران سازمان توانیر   ، بی تا
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی سیستمهای خنک کن خشک در نیروگاهها
تهران ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی مشکلات برق و اثرات آن بر روی کارخانجات و طرحهای مختلف صنعتی و افزایش
بانک صنعت و معدن ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توجیه اقتصادی استفاده از لامپهای کم مصرف بجای لامپهای رشته ای
شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۰۶/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی برخی شاخصهای اقتصادی در الگوی مصرف برق
شرکت توانیر .دفتر مدیریت مصرف برق ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۴/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی احداث نیروگاه بخاری ذغال سوز طبس
تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۰/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی طرح بازسازی و بهسازی چهار واحد اول نیروگاه رامین اهواز با استفاده از نرم افزارWASP
تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۳/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه
تهران توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۲/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی احداث نیروگاه بخاری ذغال سوز طبس :آذر۷۹
تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۴۰/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی احداث نیروگاه بخاری ذغال سوز طبس :فروردین ۸۰
تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۴۱/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی پروژه تحقیقاتی تولید توام برق و آب شیرین در چابهار :ویرایش دوم
تهران ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۴۹/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3